Orchestrální party a sóla violy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105PVI2 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel UNTERMŰLLER

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla violy 2 bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava violových partů především po stránce smykové a prstokladové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru, pečlivou akceptaci připomínek pedagoga. Tím se rozvíjí v delším časovém úseku technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student si osvojil efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek.

Student má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru, různým stylům apod.

Student rozpozná, interpretuje, upravuje, realizuje a/nebo memoruje hudební materiál za pomoci notového zápisu a/nebo poslechem.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

SCHUBERT, Franz: Symfonie č. 1, 5, 8 a Symfonie „Nedokončená“

BEETHOVEN, Ludwig van: Symfonie č. 5, 7, 9

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, přehrávka vybraného repertoáru před pedagogy katedry. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů