Hra na violu 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL0 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry na violu (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského koncertu a diplomové práce.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na violu z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Student veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového hráče.

Student provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Studenti připravují program na absolventský koncert (recitál), případně na vystoupení s orchestrem. Program recitálu musí zahrnovat všechna slohová období – baroko, klasicismus, romantismus a modernu. Na programu mohou zaznít např. Dua G dur nebo B dur W. A. Mozarta pro housle a violu nebo Tři Madrigaly B. Martinů pro housle a violu nebo jiná komorní skladba. Těžištěm programu musí být sólové skladby a sonáty s klavírem. Výběr skladeb je ponechán na studentovi a jeho pedagogovi.

Příklad repertoáru:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Dua pro housle a violu G dur a B dur

MARTINŮ, Bohuslav. Tři madrigaly pro housle a violu

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu sedmého semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, účast na seminářích v roli interpreta, docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů