Didaktika / Vyučovatelská praxe vysokých smyčců 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VPVS1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

dokáže specifikovat metody k dosažení synchronizace pravé a levé ruky

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Didaktika / Vyučovatelská praxe vysokých smyčců je doplnění a shrnutí vědomostí získaných v 5. – 6. ročníku konzervatoře a jejich podstatné rozšíření, potřebné pro získání kvalifikace k výuce nejen na základním, ale i na středním stupni škol. Jde nejen o teoretickou, ale i praktickou přípravu studentů na kvalifikovanou a hodnotnou pedagogickou práci.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Porozumění hudebnosti

Fungování senzomotoriky a procesů učení

Ontogeneze vzniku ovládaných pohybů

Vlivy kineziologie na herní dovednosti

Jednolitost a koordinace činnosti hráčových rukou

Vůdčí role sluchu a pravé ruky

Akustické a psychologické základy intonace

Detailnější rozbor jednotlivých hráčských technik

Výběr repertoáru a výukového materiálu, role jeho jednotlivých složek

Naučení dovedností výuky na základě fyzického kontaktu se žákem, přenosu herních pocitů.

Individuální práce s každým studentem, práce s modelovými žáky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

PAZDERA, Jindřich. Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry. Třetí vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2015. ISBN 978-80-7331-349-4.

Doporučená literatura:

GALAMIAN, Ivan. Principles of Violin Playing & Teaching. Dover Publications, 2013. ISBN 0486498646

JANKELEVIČ, Jurij. Výměny poloh, BRNO: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 1992.

KOGAN, Grigorij Michajlovič. Před branou mistrovství: psychologické předpoklady úspěšnosti hudebníkovy práce. V Praze: Akademie múzických umění, 2012. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-227-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test obsahující otázky ze základních okruhů vyučovacích činností, aktivní účast ve výuce, diskuse ověřující základní znalosti studenta v oblasti didaktických zásad a metodických postupů používaných při výuce hry na housle a violu. Student prezentuje vlastní názor na řešení jednotlivých problémů v procesu výuky a osvojuje si základní didaktické zásady a dovednosti, získání zručností v oblasti výuky na bázi přenosu pocitů.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží e-mailem od vyučujícího.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů