Didaktika / Vyučovatelská praxe vysokých smyčců 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VPVS2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámil s praxí výuky, individuální aplikace metodických postupů i psychologického přístupu.

Student vysvětlí a popíše řešení problematiky psychické zátěže žáka při veřejném vystoupení.

Student je seznámen s významem hudebního obrazu a technologie hry jako základů úspěšné výuky.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Didaktika / Vyučovatelská praxe vysokých smyčců 2 připravuje studenta na pedagogickou práci hlavně v praktické rovině. Cílem předmětu je dále seznámení studenta s principy individuálního přístupu, motivačními prvky a různými metodami k dosažení cílů používaných v procesu výuky hry na housle nebo violu.

Dalším cílem je seznámení studenta s repertoárem daných nástrojů a prohloubení psychologických znalostí a zkušeností nezbytných pro vlastní pedagogickou práci.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné škole. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Využití nabytých teoretických znalostí v praktické výuce.

Vyhodnocování a ověřování správnosti konkrétního metodického postupu a jeho využití ve vyučovacím procesu.

Faktory ovlivňující vývoj žáka.

Vyučovací postupy a cvičení, příprava na veřejné vystoupení

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

PAZDERA, Jindřich. Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry. Třetí vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2015. ISBN 978-80-7331-349-4.

Doporučená literatura:

GALAMIAN, Ivan. Principles of Violin Playing & Teaching. Dover Publications, 2013. ISBN 0486498646

JANKELEVIČ, Jurij. Výměny poloh, BRNO: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 1992.

KOGAN, Grigorij Michajlovič. Před branou mistrovství: psychologické předpoklady úspěšnosti hudebníkovy práce. V Praze: Akademie múzických umění, 2012. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-227-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, zkouška obsahující: 1/ ověření vědomostí studenta v oblasti vyučovacích postupů hry na housle a violu a 2/ ukázku práce s modelovým žákem, demonstrující zejména schopnost upozornit na nejaktuálnější nedostatky a cestu k jejich nápravě.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží e-mailem od vyučujícího.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů