Finanční řízení a fundraising v tanci 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107FRF2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Obsah

Cíl výuky:

Předmět prohlubuje předchozí znalosti a obohacuje získané poznatky o strategii a management náročnějších projektů, např. festivalů, uměleckých souborů, škol atp. Témata přednášek se dotýkají vícezdrojového financování a jeho finančního řízení. Cílem je tvorba koncepčního fundraisingového plánu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a kontinuitu daného uměleckého subjektu.

Součástí předmětu je i produkční praxe, studenti se podílejí na přípravě uměleckého projektu, svou praxi hodnotí v rámci hodin i ve své seminární práci.

Tematické okruhy:

  1. Evropské granty
  1. Fundraisingový plán
  1. Finanční management

Výsledky učení

Student získal vhled do pokročilého fundraisingu a finančního řízení uměleckých projektů a kulturních organizací, včetně zapojení soukromého sektoru. Dokáže připravit podrobný víceletý rozpočet a zhotovit fundraisingový plán reflektující cíle a strategie projektu či organizace. Zvládne vyúčtovat projekt dle potřeb jednotlivých donorů.

Rozumí potřebám týmové komunikace, umí časově rozvrhnout přípravu projektu do jednotlivých kroků i akčních plánů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0.

BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4487-2.

DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1886-2.

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak : kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X.

LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising : jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 129 s. ISBN 978-80-7331-294-7.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

Doporučená literatura:

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. Praha: Institut umění, 2013. ISBN 978-80-7008-274-4.

Crowdfunding Visegrad – Manual. [online]. [cit. 2015-03-14]. Dostupné z:

DEBNÁR, Viktor A., Tereza RAABOVÁ a Eva ŽÁKOVÁ. Podpora umění a kultury z Evropské unie. Praha: Divadelní ústav, 2006. ISBN 80-7008-191-0.

http://www.aspeninstitute.cz/images_upload/files/crowdfunding_visegrad_manual_web.pdf

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2009. 301 s.:. ISBN 978-80-7437-008-3.

HOLANOVÁ, Barbora. Rešerše grantových systémů v evropských městech. Praha: IPR, 2017.

JOHNOVÁ, Radka a Jitka ČERNÁ. Arts marketing: marketing umění a kulturního dědictví. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1276-1.

MACKENZIE, Ian. Management and Marketing. LTP, 1997. ISBN 978-1899396801.

MATARASSO, François a Charles LANDRY. Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Přeložila Michaela ŠEBESTOVÁ. Brno: Barrister & Principal, 2015. Kultura & arts management. ISBN 978-80-7485-047-9.

SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Financování kultury a Praha (1. + 2. díl). Praha: IPR, 2017. ISBN 978-80-87931-68-4.

SIMEK, Stepan. Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla. Praha: Divadelní ústav, 2005.

THROSBY, Davis. Economics and culture. Cambridge, New York: Cambridge university press, 2003. ISBN 0521586399.

VÍTEK, Svetozar. Organizace divadla: struktura, funkce a řízení divadelního provozu. 2. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1981. Studijní materiály.

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Další zdroje:

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy

Státní kulturní politika MK ČR

webové stránky MK ČR – podpora profesionálního umění

webové stránky Hlavního města Prahy – městské granty

webové stránky MZV ČR + MF ČR – podpora projektů

webové stránky Kreativní Evropy

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, seminární práce – fundraisingový plán projektu (3NS)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Lucie HAYASHI učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů