Lidový tanec 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KLT1 zápočet 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Předmět poskytuje znalosti základních kroků lidových tanců Čech, Moravy a Slezska. Poznávání základních lidových tanců ze stěžejních oblastí. Nástin obrazu vývoje a rozšíření tanců po etnografických oblastech.

Základní taneční kroky: teoretické, praktické i technické zvládnutí tanečních kroků, jež jsou svým pohybovým základem společné pro většinu etnografických oblastí. Různé způsoby spojení a kombinací těchto kroků vycházející ze zápisů ve sbírkách lidových tanců.

Výuka základních kroků a tanců probíhá v praktických seminářích, kde je kladen důraz na technické zvládnutí jednotlivých tanců a jejich základních kroků.

Tematické okruhy:

1)Kroky 2/4 rytmu: chůze, polkový krok, poskočný krok, hladký obkročák, poskočný obkročák, dvoukrok a dvoukročák, kroky jihočeských koleček, „koloběžka“.

2)Kroky 3/4 rytmu: trojkrok, dělený trojkrok, mazurka (na tři kroky, na dva kroky, na jeden krok).

3)Sousedská vyšlapávaná, sousedská hladká, sousedská přísunná, trojdobé kroky jihočeských koleček, zadržovaný - dvouhupý.

4)Všechny kroky jsou opakovány jednotlivě, následně v páru, nejprve rovně, v natáčení a v otáčení.

5)Rozdělení tanců podle historie a jednotlivých typů: Historické rozdělení tanců na tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tzv. vířivé, kolečkové tance), tance procesionální (chorovody, obřadní tance, mužské skoky), procvičení alespoň jednoho příkladu každého z typů.

6)Mladší vrstva tanců s pevnou vazbou na hudební doprovod (tzv. figurální tance).

7)Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod dále dělíme na menší skupiny podle jejich obsahu. Například tance s pracovní tematikou (Švec, Kadlec, Mlynářský) apod.

8)Dvojtance (Šátečkový, Rejdovák a Rejdovačka, Zahradník), běžné tance snazší a méně snadné.

9)Furiant a tance s proměnlivým taktem (mateníky, latováky, směsky...), jejich rozbor, rytmická, pohybová a hudební průprava.

10)U vybraných tanců praktické sledování shodných znaků - text písně, taneční kroky, struktura tance, jako například u tance Švec, Kalamajka, Dupák, Řezanka.

11)Opakování tanců jednotlivých oblastí, které v hodinách posluchači poznali. Nejtypičtější tance z jednotlivých oblastí s prověřením dodržení charakterových specifik: Slezsko, Valašsko, Lašsko, Haná, Moravské Slovácko.

Výsledky učení: Po absolvování předmětu student

Výsledky učení

Výsledky učení: Po absolvování předmětu student

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

Kos, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

Jelínková, Zdena, Bonuš, František, ed. a Jeřábek, Richard. Valašské lidové tance. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 34 s.

Mišurec, Zdeněk, Kos, Bohumil a Bonuš, František. Zbojnické písně a tance: instruktážní brožura pro pěvecké a taneční soubory. Praha: Naše vojsko, 1951. 127 s. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 4.

Národní tance. Malá ř.; čís. 4. Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

Vycpálek, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

Seidel, Jan, ed., Trefil, Václav, ed. a Špičák, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

Zálešák, Cyril. Pohronské tance. 1. vyd. Martin: Osveta, 1953. 331 s. Knižnica osvety; sv. 22.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická prověrka znalosti alespoň jednoho vyučovaného tance,

splnění zadaných úkolů, znalost teorie, metodiky a předvedení jednoho z vyučovaných tanců.

Další požadavky: docházka 100%, aktivní účast ve výuce, plnění zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-přípravy rozcvičení pro lekci lidového tance

-přípravy krátké technické průpravy k zadaným krokům, kterou student předvede na následné konzultaci

Student v rámci své samostatné činnosti

-vyhledá jednoduché tance v doporučené literatuře

-si připraví rytmické cvičení pro 2/4 a 3/4 metrum

-si připraví rytmicko-pohybové cvičení pro „mateníky“

-prostuduje ukázky na e-learningu

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů