Lidový tanec 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KLT2 zkouška 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Předmět rozvíjí získané znalosti základních kroků lidových tanců Čech, Moravy a Slezska. Poznávání speciálních lidových tanců ze stěžejních oblastí. Nástin obrazu vývoje a rozšíření tanců po etnografických oblastech s příklady tanců.

Základní taneční kroky: teoretické, praktické i technické zvládnutí tanečních kroků, jednotlivých etnografických oblastí s důrazem na speciální taneční kroky, které svým charakterem a provedením spadají výhradně do dané oblasti. Různé způsoby spojení a kombinací těchto kroků vycházející ze zápisů ve sbírkách lidových tanců.

Výuka základních kroků a tanců probíhá v praktických seminářích, kde je kladen důraz na technické zvládnutí jednotlivých tanců a jejich základních i speciálních tanečních kroků.

Tematické okruhy:

12)Historické vrstvy tanců: Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tance vířivé, kolečkové).

13)Mladší tance s pevnou vazbou na hudební doprovod (tance figurální).

14)Pohybová průprava pro sólový mužský tanec „Odzemek“, variace sunů, holubce, hajduchy.

15)Pohybová průprava pro sólový mužský tanec „Verbuňk“, drobné kroky roztančení, švihy a suny dolních končetin, uklakování, speciální obraty.

16)Zvláštností je v našich zemích sólový mužský tanec „Odzemek“ a „Verbuňk“ (mužský skok). Po předešlé průpravě studenti improvizují v těchto tancích.

17)Základní typy tanců: pro každé historické období jsou vybrány typické tance. Valašská „Točená“, Moravské Slovácko „Vrtěná“, Lašsko „Čeladenský“ a „Pilky“.

18)Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod: Sedlácké a Sedlcké, tance, jejichž doménou je mnoho různých písní k danému typu tance. Vlastní invence studentů a práce s tanečním motivem.

19)Pohybová průprava pro jednotlivé oblasti: Pro každou jednotlivou oblast je připravena pohybová průprava, posluchači si osvojí základní i speciální kroky vyskytující se v dané oblasti. Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod: „Černá vlnka“(Valašsko), „ Zbujan“ (Slezsko).

20)Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod a jejich průprava: „ Čeladenský“ (Lašsko), „ Starodávný“ (Valašsko, Lašsko), „Cófavá“ (Haná)

21)Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod a jejich průprava: „Lašský Mazur“ (Lašsko), „Opavská Ruška“ (Slezsko), „Hanácké trojke“ (Haná).

22)Tance obřadní, příklady tanců rodinné a výroční obřadnosti: svatební „Starodávný“, tance „Masopustní“(mužská obchůzka).

23)Srovnáváním provedení jednoho tanečního kroku v různých folklorních oblastech vysledují posluchači jemné odlišnosti, které jsou základem pro barevnost našeho lidového tance. Například: polkový krok, poskočný krok a poskočný obkročák, víření v páru, základní trojkroky tanců 3/4 metra.

24)Další příklady tanců různých oblastí, které by měl posluchač ovládat, jejich pohybová průprava i taneční či oblastní varianty.

25)Opakování tanců jednotlivých oblastí, které v hodinách posluchači poznali. Nejtypičtější tance z jednotlivých oblastí s prověřením dodržení charakterových specifik: Slezsko, Valašsko, Lašsko, Haná, Moravské Slovácko.

Výsldky učení: Po absolvování předmětu student

-prokáže znalost základních tanečních kroků

-dokáže propojit poznaný materiál do jednoduchých tanečních vazeb

-chápe rozdílnost provedení tanečních kroků jednotlivých etnografických oblastí

-chápe rozdílnost dynamiky a provedení jednotlivých tanečních kroků, předvede v jednoduché etudě

-dokáže pracovat v páru, trojici i skupině. Pracuje s dynamikou pohybu, chápe práci těžiště, umí propojit taneční kroky do vazeb, ve kterých vyznačí základní principy.

Výsledky učení

Výsledky učení: Po absolvování předmětu student

-prokáže znalost základních tanečních kroků

-dokáže propojit poznaný materiál do jednoduchých tanečních vazeb

-chápe rozdílnost provedení tanečních kroků jednotlivých etnografických oblastí

-chápe rozdílnost dynamiky a provedení jednotlivých tanečních kroků, předvede v jednoduché etudě

-dokáže pracovat v páru, trojici i skupině. Pracuje s dynamikou pohybu, chápe práci těžiště, umí propojit taneční kroky do vazeb, ve kterých vyznačí základní principy.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

JELÍNKOVÁ, Zdena, BONUŠ, František, ed. a JEŘÁBEK, Richard. Valašské lidové tance. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 34 s.

MIŠUREC, Zdeněk, KOS, Bohumil a BONUŠ, František. Zbojnické písně a tance: instruktážní brožura pro pěvecké a taneční soubory. Praha: Naše vojsko, 1951. 127 s. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 4.

Národní tance. Malá ř.; čís. 4. Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

ZÁLEŠÁK, Cyril. Pohronské tance. 1. vyd. Martin: Osveta, 1953. 331 s. Knižnica osvety; sv. 22.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická prověrka získaných znalostí a dovedností, zadání ucelené vazby k procvičení tanečních kroků a vazeb vycházející z lidových tanců, znalost nejméně dvou tanců, zadání rozcvičení k lekci lidových tanců.

Další požadavky: docházka 100%, aktivní účast ve výuce, plnění zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně,

28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-přípravy rozcvičení pro lekci lidového tance

-přípravy krátké technické průpravy k zadaným krokům, kterou student předvede na následné konzultaci

Student v rámci své samostatné činnosti

-vyhledá jednoduché tance v doporučené literatuře

-si připraví rytmické cvičení pro 2/4 a 3/4 metrum

-shromáždí taneční kroky a jejich varianty ve 2/4 metru

-shromáždí taneční kroky a jejich varianty ve 3/4 metru

-prostuduje ukázky na e-learningu

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů