Lidový tanec 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KLT2 ZK 4 28SS česky letní

Garant předmětu

Marie FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie FRIČOVÁ, Eva VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Po absolvování předmětu student

-prokáže znalost základních tanečních kroků

-dokáže propojit poznaný materiál do jednoduchých tanečních vazeb

-chápe rozdílnost provedení tanečních kroků jednotlivých etnografických oblastí

-chápe rozdílnost dynamiky a provedení jednotlivých tanečních kroků, předvede v jednoduché etudě

-dokáže pracovat v páru, trojici i skupině. Pracuje s dynamikou pohybu, chápe práci těžiště, umí propojit taneční kroky do vazeb, ve kterých vyznačí základní principy.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět rozvíjí získané znalosti základních kroků lidových tanců Čech, Moravy a Slezska. Poznávání speciálních lidových tanců ze stěžejních oblastí. Nástin obrazu vývoje a rozšíření tanců po etnografických oblastech s příklady tanců.

Základní taneční kroky: teoretické, praktické i technické zvládnutí tanečních kroků, jednotlivých etnografických oblastí s důrazem na speciální taneční kroky, které svým charakterem a provedením spadají výhradně do dané oblasti. Různé způsoby spojení a kombinací těchto kroků vycházející ze zápisů ve sbírkách lidových tanců.

Výuka základních kroků a tanců probíhá v praktických seminářích, kde je kladen důraz na technické zvládnutí jednotlivých tanců a jejich základních i speciálních tanečních kroků.

Tematické okruhy:

12)Historické vrstvy tanců: Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tance vířivé, kolečkové).

13)Mladší tance s pevnou vazbou na hudební doprovod (tance figurální).

14)Pohybová průprava pro sólový mužský tanec „Odzemek“, variace sunů, holubce, hajduchy.

15)Pohybová průprava pro sólový mužský tanec „Verbuňk“, drobné kroky roztančení, švihy a suny dolních končetin, uklakování, speciální obraty.

16)Zvláštností je v našich zemích sólový mužský tanec „Odzemek“ a „Verbuňk“ (mužský skok). Po předešlé průpravě studenti improvizují v těchto tancích.

17)Základní typy tanců: pro každé historické období jsou vybrány typické tance. Valašská „Točená“, Moravské Slovácko „Vrtěná“, Lašsko „Čeladenský“ a „Pilky“.

18)Tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod: Sedlácké a Sedlcké, tance, jejichž doménou je mnoho různých písní k danému typu tance. Vlastní invence studentů a práce s tanečním motivem.

19)Pohybová průprava pro jednotlivé oblasti: Pro každou jednotlivou oblast je připravena pohybová průprava, posluchači si osvojí základní i speciální kroky vyskytující se v dané oblasti. Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod: „Černá vlnka“(Valašsko), „ Zbujan“ (Slezsko).

20)Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod a jejich průprava: „ Čeladenský“ (Lašsko), „ Starodávný“ (Valašsko, Lašsko), „Cófavá“ (Haná)

21)Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod a jejich průprava: „Lašský Mazur“ (Lašsko), „Opavská Ruška“ (Slezsko), „Hanácké trojke“ (Haná).

22)Tance obřadní, příklady tanců rodinné a výroční obřadnosti: svatební „Starodávný“, tance „Masopustní“(mužská obchůzka).

23)Srovnáváním provedení jednoho tanečního kroku v různých folklorních oblastech vysledují posluchači jemné odlišnosti, které jsou základem pro barevnost našeho lidového tance. Například: polkový krok, poskočný krok a poskočný obkročák, víření v páru, základní trojkroky tanců 3/4 metra.

24)Další příklady tanců různých oblastí, které by měl posluchač ovládat, jejich pohybová průprava i taneční či oblastní varianty.

25)Opakování tanců jednotlivých oblastí, které v hodinách posluchači poznali. Nejtypičtější tance z jednotlivých oblastí s prověřením dodržení charakterových specifik: Slezsko, Valašsko, Lašsko, Haná, Moravské Slovácko.

Výsldky učení: Po absolvování předmětu student

-prokáže znalost základních tanečních kroků

-dokáže propojit poznaný materiál do jednoduchých tanečních vazeb

-chápe rozdílnost provedení tanečních kroků jednotlivých etnografických oblastí

-chápe rozdílnost dynamiky a provedení jednotlivých tanečních kroků, předvede v jednoduché etudě

-dokáže pracovat v páru, trojici i skupině. Pracuje s dynamikou pohybu, chápe práci těžiště, umí propojit taneční kroky do vazeb, ve kterých vyznačí základní principy.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

JELÍNKOVÁ, Zdena, BONUŠ, František, ed. a JEŘÁBEK, Richard. Valašské lidové tance. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 34 s.

MIŠUREC, Zdeněk, KOS, Bohumil a BONUŠ, František. Zbojnické písně a tance: instruktážní brožura pro pěvecké a taneční soubory. Praha: Naše vojsko, 1951. 127 s. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 4.

Národní tance. Malá ř.; čís. 4. Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

ZÁLEŠÁK, Cyril. Pohronské tance. 1. vyd. Martin: Osveta, 1953. 331 s. Knižnica osvety; sv. 22.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická prověrka získaných znalostí a dovedností, zadání ucelené vazby k procvičení tanečních kroků a vazeb vycházející z lidových tanců, znalost nejméně dvou tanců, zadání rozcvičení k lekci lidových tanců.

Další požadavky: docházka 100%, aktivní účast ve výuce, plnění zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně,

28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-přípravy rozcvičení pro lekci lidového tance

-přípravy krátké technické průpravy k zadaným krokům, kterou student předvede na následné konzultaci

Student v rámci své samostatné činnosti

-vyhledá jednoduché tance v doporučené literatuře

-si připraví rytmické cvičení pro 2/4 a 3/4 metrum

-shromáždí taneční kroky a jejich varianty ve 2/4 metru

-shromáždí taneční kroky a jejich varianty ve 3/4 metru

-prostuduje ukázky na e-learningu

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů