Didaktika a metodika LT 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMLT2 zkouška 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje detailní rozbor tanečních kroků stěžejních folklórních oblastí – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a kombinace. Posloupnost výuky tanečních kroků, krokových variací pro jednotlivé etapy výuky lidového tance na odborných školách. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie pro různé folklórní oblasti, přístup k výuce lidových tanců tak, aby byla vytvořena tvůrčí atmosféra.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky folklórních oblastí, pochopení jejich možných kombinací, osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT. Při studiu se prohlubuje odborné chápání souvislostí v lidovém tanci, jeho etnografické zařazení, a to i v rámci rodinné a výroční obřadnosti.

Předmět je úzce spojen s Pedagogickým seminářem LT a připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech. Předmět je čtyřsemestrální.

Ve dvou ročnících studia si student postupně osvojí a prohloubí znalosti všech základních prvků, variací a tanců různých oblastí Čech, Moravy a Slezska:

Tématem druhého semestru Didaktiky a metodiky LT jsou:

Základní kroky lidového tance Moravy a Slezska, jejich specifika a oblastní varianty. Tance typu „Starodávný“, „Sedlácké“ a tance s pevnou vazbou na hudební doprovod, mužský taneční projev – „Odzemek“ a „Verbuňk“. Příprava tvorby taneční lekce se zaměřením na určitou folklórní oblast.

V letním semestru se výuka soustřeďuje na vytváření jednoduchých vazeb ze základních prvků probraných v zimním semestru. Cílem je rozvíjení pedagogických dovedností a kreativity při práci s dětmi a začátečníky.

Taneční kroky se začínají spojovat do vazeb, které posluchači vytvářejí samostatně. Menší celky příbuzných a spolu souvisejících kroků se spojují do logicky navazujících vazeb tak, aby byly pro žáky lehce zvládnutelné.

V prostoru pokračují posluchači chůzí v různých půdorysech, ve dvojicích i skupině. Kroky sousedské ve dvojici v natáčení a otáčení. Kroky polkové v postupu vpřed, vzad, v natáčení a otáčení, ve dvojici v držení za ruce. Trojdup a trojnatřásák, dvoukročák v natáčení a otáčení jednotlivě a poskočný krok v otáčení jednotlivě doprava a doleva. Mazurka v držení ve dvojici křížem s protáčením a výměnou míst. Kolečkové kroky dvoudobé a třídobé z tance „Do kolečka a Do kola“.

Studenty seznamujeme jak se základními tanečními kroky, tak i s jejich možnými variantami, se způsobem a pravidly kombinování kroků do vazeb.

Výsledky učení: Postupně si studenti osvojí rozdílnost provedení jednotlivých tanečních kroků různých folklórních oblastí Čech, Moravy a Slezska. Studenti vytváří různé typy lekcí s rozdílným zaměřením, jak pro dětské lidové soubory, umělecké školy, tak i pro amatérské či profesionální taneční soubory.

Výsledky učení

Výsledky učení: Postupně si studenti osvojí rozdílnost provedení jednotlivých tanečních kroků různých folklórních oblastí Čech, Moravy a Slezska. Studenti vytváří různé typy lekcí s rozdílným zaměřením, jak pro dětské lidové soubory, umělecké školy, tak i pro amatérské či profesionální taneční soubory.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický seminář LT

Prerekviyity – Lidový tanec

Literatura

Doporučená literatura:

BARTOŠ, František. Naše děti: jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 1949. 352 s. Živý odkaz domova: knihovna českých klasiků.

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ©1995. 191 s. ISBN 80-238-0362-X.

BONUŠ, František. Lidový tanec, jeho teorie a metodika .: akad. múzic. umění v Praze, Fak. hudební č.1. I. Praha: St. pedag. nakl., 1986. 221 s.

BONUŠ, František. Úvod do studia hudební a taneční folkloristiky: Určeno pro dálkově stud. na p[edagog.] i[nstitutech]. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 168 s. Učební texty vysokých škol / Universita Karlova v Praze. Ústav pro dálkové studium učitelů.

JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, Biografická část. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 284 stran. ISBN 978-80-204-1711-4.

DRDÁCKÝ, František. Lidové tance. České lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a zájmovou uměleckou činnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983. 220 s. Sbírka příruček pro cvičitele.

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Nové vyd. Praha: Hynek, 1886. 607 s JANÁČEK, Leoš, ed. Národní tance na Moravě [hudebnina]. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 44 s., [1] s. obr. příl.

JELÍNKOVÁ, Zdena, ed. Dětské hry a říkadla z Horňácka sebrala a popsala Zdenka Jelínková. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 183, [1] s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústřední dům lidové tvořivosti, 1960. 17 s.

KOS, Bohumil. Mužské lidové tance: instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. Praha: Naše vojsko, 1953. 107 s.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

KREJČÍ, Pavel a PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984. 254 s., [24] s. obr. příl. Kraj.

NOSÁL, Štefan. Choreografia l'udového tanca. Vysokoškol. učebnica pre vys. školy múzických umení a filoz. fak. vys. škôl. Bratislava: Slov. pedag. nakl., 1984. 333 s.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 380 s. ISBN 978-80-204-2209-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Léto. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 423 s. ISBN 978-80-204-2254-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Podzim. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 426 s. ISBN 978-80-204-2283-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 427 s. ISBN 978-80-204-2284-2.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Sešit 1. 1. vydání. Opava: Okresní kulturní středisko, 1979. 67 stran.

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981. 141 s.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. V Praze: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948. 38 s. VETTERL, Karel. Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). V Praze: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., v SNKLHU 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 439 s.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní a praktická prověrka praktických a teoretických znalostí, obhajoba písemné práce, která je přípravou ke zkouškové lekci (5-8 NS), odborný popis technických cvičení, teoretická i pohybová příprava k výuce vybraného tance, písemně připravené lekce pro určitou etapu výuky, její dílčí předvedení a didaktický komentář jednotlivých prvků a vazeb.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně,

28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-evaluace výukových systémů na základě hospitací na uměleckých školách

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

Student během distanční formy studia

-připraví pohybovou průpravu k jednoduchému tanci z Moravy či Slezska, který následně naučí

-připraví metodický postup výuky jednoduchých tanečních kroků

-v literatuře vyhledá vhodné tance pro první stupeň výuky LT

-vyhledá v literatuře jednoduché „mateníky“

-vyhledá a připraví si variaci pro některou z oblastí Moravy

Na základě získaných znalostí studenti vytvářejí taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadávají, hodnotí a analyzují.

Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup.

Tematické okruhy pro samostatnou činnost studenta

1)Výuka tanečních kroků moravských oblastí

2)Taneční kroky tanců Slezska, Lašska a Valašska

3)Taneční kroky tanců Moravského Slovácka

4)Výuka tanečních motivů mužského tance „Odzemek“ a „Verbuňk“

5)Tance různých oblastí na Moravě

6)Práce s motivem a improvizace v lidovém tanci

7)Partnerská práce v lidovém tanci, jednoduché zvedačky

8)Taneční kroky v otáčení o 180° v párovém tanci

9)Složitější vazby a varianty tanců folklórních oblastí Čech, Moravy a Slezska

10)Dynamika tanečních kroků v lidovém tanci, dovednost rozlišení krajových specialit v tanci a způsob jejich rozeznávání

Příprava seminární písemné práce, která je přípravou ke zkouškové lekci (5-8 NS).

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích, ZUŠ a návštěvě folklórních festivalů vznikají debaty, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů