Didaktika a metodika LT 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMLT4 zkouška 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje detailní rozbor tanečních kroků stěžejních folklórních oblastí – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a kombinace. Posloupnost výuky tanečních kroků, krokových variací pro jednotlivé etapy výuky lidového tance na odborných školách. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie pro různé folklórní oblasti, přístup k výuce lidových tanců tak, aby byla vytvořena tvůrčí atmosféra.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky folklórních oblastí, pochopení jejich možných kombinací, osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT. Při studiu se prohlubuje odborné chápání souvislostí v lidovém tanci, jeho etnografické zařazení, a to i v rámci rodinné a výroční obřadnosti.

Předmět je úzce spojen s Pedagogickým seminářem LT a připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech. Předmět je čtyřsemestrální.

Obsah předmětu

V metodice se snižuje frekvence práce u tyče, posluchači se učí využívat tuto práci cíleně, a to pro technické zvládnutí složitějších tanečních kroků. Jsou to například složitější kombinace sunů, dupáky patou, pološpičkou a celým chodidlem. Jednotlivé pohybové motivy slováckého Verbuňku.

1)Složitější motivy lidových tanců v pohybu po prostoru. Česká národní polka (z doby národního obrození) v různém párovém držení a způsobu provedení.

2)Kroky a motivy tance Furiant (Hradecký, Polabský, Horácký), hanácká chůze, polka a běh, kroky tance Starodávného z Valašska a Lašska, Lašské mazurky (běhová, zdupavá, na dva kroky, s holubcem), speciální kroky tance Špicpolka (poskočný, podskočný, přísunný), odzemkové kroky (kombinace sunů, chůze s přidupáváním, krok podskočný, holubce poskočné, skoky s obraty, hajduchy).

3)Metodická a technická příprava vysoké české zvedačky.

4)Taneční repertoár: Polka skočná a natřásaná, Jihočeská kolečka, Sousedská se zvedačkami, Špicpolka z Lipenského Záhoří, tance s proměnlivým taktem (Latovák, Pětičtvrteční, Pádavec).

5)Esmeralda (polka národního obrození), Beseda (český salonní tanec).

6)Starodávný, Trojke, Cófavá, Odzemek, Ondraš, Karičky (jiné taneční motivy, složitější rytmické a prostorové ozdoby).

7)Studenti se učí pracovat s autentickým materiálem lidových tanců ze sbírek (čtení zápisu, pohybová rekonstrukce tance) a hlouběji se seznamují s problematikou improvizace v lidovém tanci.

8)Posluchači mají za úkol ve sbírkách vyhledávat složitější tance a jejich varianty. Tyto tance jsou následně spojovány do větších celků (posluchači se seznamují s tvorbou pásem).

9)Probrané tance jsou dále obohacovány o další motivy tak, aby byli žáci připraveni pro práci v různých typech souborů. Posluchači si navzájem připravují vlastní varianty a spojení krokových motivů i celých tanců.

10)Posluchači si ověří, jakým způsobem je možné v lidovém tanci pracovat na vytrvalosti a fyzické zdatnosti žáků. Taneční kombinace jsou tvořeny delší (na výdrž) a obtížnější (pro technický růst). Krokové variace jsou tvořeny například z těchto kroků - mazurpolka s předrazem a holubcem, polkové kroky ozdobené předrazem a holubcem, Skočná v různých spojeních s dalšími kroky a všech možnostech provedení. Použity jsou všechny další probrané kroky a jejich varianty.

11)Improvizace v lidovém tanci: V původním lidovém prostředí byla improvizace nedílnou součástí taneční kultury. Posluchači se seznamují se způsobem zařazení improvizace nenásilnou formou do výuky lidových tanců. Způsoby jsou různé a další možnosti mohou posluchači vytvářet sami (obměna naučeného tance podle fantazie žáků, dotvoření určené části taneční variace, volná improvizace na znějící píseň). Improvizace v tancích s nepevnou vazbou na hudební doprovod je improvizace základem taneční struktury.

12)Taneční repertoár: Další varianty Jihočeských koleček, Skočná v páru, Holubička, Kopaničářský čardáš, Ondraš Lašský ve čtveřici, vybrané tance ze Slovenských lidových tanců.

13)Torba tréninku lidového tance pro profesionální umělecké školy a taneční soubory.

Studenty seznamujeme jak se základními tanečními kroky, tak i s jejich možnými varianty, se způsobem a pravidly kombinování kroků do vazeb. Postupně si studenti osvojí rozdílnost provedení jednotlivých tanečních kroků různých folklórních oblastí Čech, Moravy a Slezska. Studenti vytváří různé tipy lekcí s rozdílným zaměřením, jak pro dětské lidové soubory, umělecké školy, tak i pro amatérské či profesionální taneční soubory.

Výsledky učení: Student po absolvování kurzu

-ovládá spojení tanečních kroků a jejich variant do větších celků

-chápe dobře rozdílnost etnografických oblastí, připraví si technické cvičení pro některou oblast Čech

-samostatně dokáže modifikovat tance, rozšířit varianty o komplikovanější pohybový rejstřík

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-má přehled ve výukových metodách, kterými dovede žáky k pohybovému rozlišování etnografických oblastí

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-dokáže analyzovat zadání a připravit si vlastní postup, kterým dosáhne kýženého výsledku

-dokáže analyzovat práci jednak svou, tak i ostatních studentů, kterou je schopen odborně ohodnotit, poukázat na nedostatky, vidět chyby i vyzdvihnout klady

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro různé věkové kategorie, dokáže zaujmout různé skupiny věkových i výkonnostních kategorií

-je schopen sepsat vlastní text hodnotící práci vybraného lidového souboru

Výsledky učení

Výsledky učení: Student po absolvování kurzu

-ovládá spojení tanečních kroků a jejich variant do větších celků

-chápe dobře rozdílnost etnografických oblastí, připraví si technické cvičení pro některou oblast Čech

-samostatně dokáže modifikovat tance, rozšířit varianty o komplikovanější pohybový rejstřík

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-má přehled ve výukových metodách, kterými dovede žáky k pohybovému rozlišování etnografických oblastí

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-dokáže analyzovat zadání a připravit si vlastní postup, kterým dosáhne kýženého výsledku

-dokáže analyzovat práci jednak svou, tak i ostatních studentů, kterou je schopen odborně ohodnotit, poukázat na nedostatky, vidět chyby i vyzdvihnout klady

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro různé věkové kategorie, dokáže zaujmout různé skupiny věkových i výkonnostních kategorií

-je schopen sepsat vlastní text hodnotící práci vybraného lidového souboru

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický seminář LT

Literatura

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ©1995. 191 s. ISBN 80-238-0362-X.

BONUŠ, František. Lidový tanec, jeho teorie a metodika .: akad. múzic. umění v Praze, Fak. hudební č.1. I. Praha: St. pedag. nakl., 1986. 221 s.

BONUŠ, František. Úvod do studia hudební a taneční folkloristiky: Určeno pro dálkově stud. na p[edagog.] i[nstitutech]. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 168 s. Učební texty vysokých škol / Universita Karlova v Praze. Ústav pro dálkové studium učitelů.

DRDÁCKÝ, František. Lidové tance. České lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a zájmovou uměleckou činnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983. 220 s. Sbírka příruček pro cvičitele.

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Nové vyd. Praha: Alois Hynek, [1886?]. 512 s., 176 s not ; 24 cm.

JANÁČEK, Leoš, ed. Národní tance na Moravě [hudebnina]. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 44 s., [1] s. obr. příl.

JELÍNKOVÁ, Zdena, ed. Dětské hry a říkadla z Horňácka sebrala a popsala Zdenka Jelínková. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 183, [1] s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústřední dům lidové tvořivosti, 1960. 17 s.

JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, Biografická část. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 284 stran. ISBN 978-80-204-1711-4.

KOS, Bohumil. Mužské lidové tance: instruktážní brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech. Praha: Naše vojsko, 1953. 107 s.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

KREJČÍ, Pavel a PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984. 254 s., [24] s. obr. příl. Kraj.

NERUDA, Jan. České národní tance. Praha: Nová osvěta, 1946. 17 s.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 380 s. ISBN 978-80-204-2209-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Léto. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 423 s. ISBN 978-80-204-2254-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Podzim. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 426 s. ISBN 978-80-204-2283-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 427 s. ISBN 978-80-204-2284-2.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Sešit 1. 1. vydání. Opava: Okresní kulturní středisko, 1979. 67 stran.

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981. 141 s.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948. 38 s. VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., (v SNKLHU 1. vyd.). Praha: SNKLHU, 1960. 439, [5] s.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní a praktická prověrka praktických a teoretických znalostí, obhajoba písemné práce, která je přípravou ke zkouškové lekci (rozsah 6-10 NS), odborný popis technických cvičení, teoretická i pohybová příprava k výuce vybraného tance

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně,

28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-evaluace výukových systémů na základě hospitací na uměleckých školách

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

-znalosti klíčových děl sběratelů a sbírek lidového tance

Na základě získaných znalostí student vytváří taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadává, hodnotí a analyzuje. Připravuje si složitější variace a cvičení pro starší žáky (druhý stupeň), připraví si technické cvičení pro některou oblast Moravy, vyhledává tance jednotlivých oblastí, ke kterým následně vytváří pohybovou přípravu.

Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup.

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích, ZUŠ a návštěvě folklórních festivalů vznikají debaty, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi. Součástí výuky je návštěva folklorního festivalu dle vlastního výběru studenta, ze kterého student vypracuje zprávu v rozsahu 1-3 NS textu.

Student vypracuje seminární práci na zadané téma (rozsah 5-6 NS), která je přípravou ke zkouškové lekci (rozsah 6-10 NS).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů