Didaktika a metodika MST 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMMT1 Z 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Libuše OVSOVÁ, Lucie ŠIMŮNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech dvou ucelených metod výuky - techniky Marthy Grahamové a José Limóna. Cílem je poznání principiálních zákonitostí moderního tance, jejich propojení se současnými tanečními technikami a dosažení precizních znalostí nutných pro výuku v oboru.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Pedagogický seminář MST

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 1 tvoří teoretická část, která směřuje k systematickému rozšiřování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních tanečních technik rozborem jejich jednotlivých pohybových principů i didaktických postupů a praktická cvičení, sloužící k jejich ověření. Zároveň je ve výuce kladen důraz na způsob výstavby praktických lekcí různého typu, na zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách, určených pro různé úrovně interpretů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy.

Obsah výuky tvoří:

Výsledky učení: Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech dvou ucelených metod výuky - techniky Marthy Grahamové a José Limóna. Cílem je poznání principiálních zákonitostí moderního tance, jejich propojení se současnými tanečními technikami a dosažení precizních znalostí nutných pro výuku v oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

HANNICHOVÁ, Ivana. Evoluce jazzového tance. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

JANATOVÁ, Simona. Martha Graham a její technika. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1998.

KRAMERIUSOVÁ, Lucie. Technika Marthy Graham center work, work in space. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2001.

REBCOVÁ, Monika. Výuka modern dance ve vyšších ročnících HTŠ se zaměřením na techniku Marthy Graham a José Limona. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1989.

TURKOVÁ, Hana. Merce Cunningham a jeho technika. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

Doporučená literatura a články:

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of movement: Exercises. 2nd revised edition. Seattle: Eastland Press, c2008. 282 s. ISBN 978-0-939616-58-9.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=312

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní a praktické prověrky probrané látky a prezentace dílčích úkolů (např. metodicko-didaktická prezentace jednotlivých principů vazeb a cvičení, rešerše k daným tématům a problémovým otázkám etc.) Součástí zápočtu je srovnávání výukových metod pedagogů ve školním nebo uměleckém profesním prostředí, které absolvoval v rámci hospitací (ústní podání) a diskuse nad dalšími záznamy ve studentově portfoliu.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně, 20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a

kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování zadané literatury k daným tématům, které jsou obsahem zkoušky v druhém semestru

-systematického a praktického ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízených videozáznamů

-absolvování 2 observací u doporučených pedagogů nebo na institucích a vytváření strukturovaného záznamu evaluace metodického pojetí výuky

-vyhledávání internetových zdrojů k daným tématům a vypracování stručných rešerší

-příprava prezentace dílčích úkolů

Tematické okruhy pro samostatnou práci studenta:

-Historické a sociální souvislosti vzniku a vývoje techniky Marthy Graham, významné události v životě Marthy Grahamové, které formovaly její umělecký vývoj, choreografická tvorba a spojitost s vývojem techniky

-Princip contraction - release ve všech úrovních (ve vertikální i horizontální struktuře), vertikální = podle úrovně pokročilosti, horizontální = ve všech částech lekce)

-Princip spirály ve všech úrovních (viz contraction x release)

-Výuka dynamického postavení těla a principu shift of the weight se zaměřením na opozici v těle, propojení kostrče a temene a základních pohybových vzorců (BMC)

-Princip falls na zemi, ve stoje (sitting, knee, swing, travelling, side, on twelfe etc.), smysl a význam pádu v moderním tanci a pro vznik choreografie, následný prvek v tréninku, jejich užití v současnosti

-Využití principů techniky ve výuce v neprofesionálním prostředí (řazení prvků vzhledem k technické úrovni žáka, studenta, frekventanta etc.)

-Využití principů techniky v profesionálním školství (výběr úrovně podle zaměření školy a dispozic žáků, vytyčení cíle výuky, výběr nejpodstatnějších elementů techniky)

-Spolupráce s korepetitorem nebo využívání reprodukované hudby (jaká hudba je vhodná)

-Vývoj techniky M. Graham v současnosti (kde a proč se vyučuje, současná situace v MGSCD)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů