Didaktika a metodika MST 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMMT2 ZK 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech ucelených metod výuky techniky Doris Humphreyové a José Limóna, tzn. Humphrey/Limon technique v deseti krocích. Cílem je poznání principiálních zákonitostí moderního tance, jejich propojení se současnými tanečními technikami a dosažení precizních znalostí nutných pro výuku v oboru.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Pedagogický seminář MST

Obsah kurzu

Obsah předmětu Didaktika a metodika MST 2 tvoří teoretická část, která směřuje k systematickému rozšiřování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních tanečních technik rozborem jejich jednotlivých pohybových principů i didaktických postupů, a praktická cvičení, sloužící k jejich ověření. Zároveň je ve výuce kladen důraz na způsob výstavby praktických lekcí různého typu, na zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách, určených pro různé úrovně interpretů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy.

Obsah výuky tvoří:

-Základní principy Humphrey/ Limón techniky (alignment, weight - fall-rebound, fall-recovery, succession, oposition, suspension, isolation etc.)

-Historické a sociální souvislosti vzniku Humphrey/ Limón techniky, vývoj amerického moderního tance, vliv německého výrazového tance

-Osobnost Doris Humphrey: život a tvorba, principy techniky (oblouk mezi dvěma úmrtími, The Art of making dance)

-Osobnost José Limóna a jeho choreografická tvorba

-Využití a propojení principů Humphrey/ Limón techniky v současném tanci

-Výuka Humphrey/ Limón techniky v neprofesionálním volnočasovém školství

-Výuka techniky na profesionálních tanečních školách (kde a proč)

-Vztah k prostoru, času a energii: Time, Space, Energy (Laban)

-Propojení principů Humphrey/Limón techniky s jinými tanečními technikami

-Používání prvků up side down, propojení floor work a center work, vytváření pohybových frází

Výsledky učení: Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech ucelených metod výuky techniky Doris Humphreyové a José Limóna, tzn. Humphrey/Limon technique v deseti krocích. Cílem je poznání principiálních zákonitostí moderního tance, jejich propojení se současnými tanečními technikami a dosažení precizních znalostí nutných pro výuku v oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura a články:

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of movement: Exercises. 2nd revised edition. Seattle: Eastland Press, c2008. 282 s. ISBN 978-0-939616-58-9.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 0736067892.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

LEWIS, Daniel. The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York: Harper and Row Publishers, 1994, ISBN 0-87127-209-1.

PETIŠKOVÁ, Ladislava a Nina VANGELI. Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

HANNICHOVÁ, Ivana. Evoluce jazzového tance. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

REBCOVÁ, Monika. Výuka modern dance ve vyšších ročnících HTŠ se zaměřením na techniku Marthy Graham a José Limona. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1989.

TURKOVÁ, Hana. Merce Cunningham a jeho technika. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

VAGNEROVÁ, Lenka. Limón technika. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2001.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=346

Hodnoticí metody a kritéria

ústní i praktická prověrka porozumění obsahu předmětu, student prokáže praktickou a teoretickou znalost metodiky moderního tance na základě explikace pojmů, principů, prvků MT a jejich nácviku, a zároveň jejich využití ve výstavbě lekce. Hodnocení zahrnuje také obhajobu písemné ročníkové práce v rozsahu 6-7 NS.

Další požadavky – docházka 100%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně, 28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování zadané literatury k daným tématům, která jsou obsahem zkoušky Metodiky a didaktiky MST ve druhém semestru

-systematického a praktického ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízených videozáznamů

-vyhledávání a třídění informací z dostupné literatury, která souvisí se zvoleným tématem seminární práce studenta

-vypracování analýzy zvoleného tématu ve formě písemné seminární ročníkové práce v rozsahu 6-7 NS.

-příprava praktické ukázky nácviku principů a prvků s vysvětlením jejich využití ve výstavbě lekce

Tematické okruhy pro přípravu seminární práce:

-Osobnost Doris Humphrey: život a tvorba, principy techniky (oblouk mezi dvěma úmrtími, The Art of making dance)

-Osobnost José Limóna a jeho choreografická tvorba

-Výuka Humphrey/ Limón techniky v neprofesionálním volnočasovém školství a na profesionálních tanečních školách (kde a proč)

-Vztah k prostoru, času a energii: Time, Space, Energy (Laban)

-Propojení principů Humphrey/Limón techniky s jinými tanečními technikami

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů