Didaktika a metodika MST 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMMT3 Z 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech z oblasti současného tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Pedagogický seminář MST

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 3 tvoří teoretická část, která směřuje k systematickému rozšiřování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních tanečních technik rozborem jejich jednotlivých pohybových principů i didaktických postupů a praktická cvičení, sloužící k jejich ověření. Zároveň je ve výuce kladen důraz na způsob výstavby praktických lekcí různého typu, na zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách, určených pro různé úrovně interpretů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy.

Tematické okruhy:

Vymezení pojmu současný tanec:

•vliv postmoderního myšlení na vznik a vývoj současného tance

•současná tréninková praxe

Centrum těla jako opora stability těla

•artikulovaná pánev – kloubní spojení a svalová základna

•centrum x těžiště

•aspekty centrálního pohybu

•pohybový vzorec otevírání/zavírání

Koncept propojení temeno – kostrč a jeho uplatnění v pohybu

•páteř

•hrudní koš – dýchací soustava

Propojení centra a periférií (pohybové vzorce)

Dynamický alignment vycházející z funkčních vztahů mezi jednotlivými částmi těla ve statické poloze ale i v pohybu

•vztah HK a DK v pohybových vzorcích (push x yield, reach x pull)

Výsledky učení: Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech z oblasti současného tance.

Ten označuje různé pedagogické přístupy vázané na individualitu pedagoga, jeho pohybový slovník není ustáleným kodifikovaným systémem ustálených cvičení. Výuka metodiky je proto založena především na detailním rozboru pohybových principů a metod, které zdůrazňují přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu. Vychází se z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kineziologie, jež vede obecně k rozvoji poznání a uvědomování si pohybových možností lidského těla. Pracuje se s improvizací, pohybovými hrami a dotykovými technikami.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

GAJEROVÁ, Vítězslava. Osobnost Wilfride Piollet. Základní principy metody flexibilních tyčí. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

WIMMEROVÁ, Hana. Pohyb a hlas. Hledání přesahů tanečního umění z hlediska celistvosti performera. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura a články:

BEKOVÁ, Dorota. Taneční divadlo Piny Bauschové. In Taneční listy 26, 1988, č. 1, s. 6. ISSN 0039-937X.

CALAIS-GERMAIN, Blandine a Stephen ANDERSON. Anatomy of movement. English language ed. Seattle: Eastland Press, c1993. ISBN 0939616173.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 978-0736067898.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ztělesnění/Embodiment: k proměně jedné staré teatrologické kategorie v novou kategorii kulturní vědy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005a. 135-139 s. ISBN 80-7008-189-9.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performace, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005b. 147-154 s. ISBN 80-7008-189-9.

GREMLICOVÁ, Dorota. Několik poznámek o americké taneční postmoderně. Případ: Meredith Monk. In Taneční listy 38, 2001, č. 5, s. 6-7. ISSN 0039-937X.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

HUBÍK, Stanislav. Postmoderní kultura: úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem, 1991, 55 s. ISBN 80-900604-9-8.

KIRCHMAN, Kay. Totalita těla. Esej o estetice díla Piny Bauschové. Přel. Eva Žáková. In Taneční listy 32, 1994, č. 8, s. 6-9. ISSN 0039-937X.

MATHESON, Katy. Breaking boundaries.Sestion Eight. s. 220. In: Dance as a theatre art: source readings in dance history from 1581 to the present. 2nd ed. Editor Selma Jeanne Cohen. Princeton, N.J.: Princeton Book Company, c1992, ix, 271 s. Dance Horizons book. ISBN 9780871271730.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=320

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky, teoretické i praktické prověrky probrané látky a vypracování seminární práce, která je dílčím tématem bakalářské práce studenta v rozsahu 6-8 NS. V diskusi student dokáže zaujmout stanovisko ke zvolené problematice a obhájit ho. Prokáže, že uvažuje o zvoleném tématu v širším kontextu. Zároveň ovládá a již efektivně využívá základní terminologii oboru.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně, 20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-vyhledávání inspiračních zdrojů v oblasti pohybové a hudební a zaznamenává je do svého portfolia

-dohledávání odborných teoretických podkladů k vypracování seminární práce

-vypracování písemné práce v rozsahu 6-8 NS, která je dílčím tématem bakalářské práce studenta

Tematické okruhy pro samostatnou a seminární práci:

-Vymezení pojmu současný tanec

-Centrum těla jako opora stability těla

-Koncept propojení temeno – kostrč a jeho uplatnění v pohybu

-Propojení centra a periférií (pohybové vzorce)

-Dynamický alignment vycházející z funkčních vztahů mezi jednotlivými částmi těla ve statické poloze, ale i v pohybu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů