Didaktika a metodika MST 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMMT4 ZK 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení. Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech z oblasti současného tance. Ten označuje různé pedagogické přístupy vázané na individualitu pedagoga, jeho pohybový slovník není ustáleným kodifikovaným systémem ustálených cvičení. Výuka metodiky je proto založena především na detailním rozboru pohybových principů a metod, které zdůrazňují přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu. Vychází se z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kineziologie, jež vede obecně k rozvoji poznání a uvědomování si pohybových možností lidského těla. Pracuje se s improvizací, pohybovými hrami a dotykovými technikami.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Pedagogický seminář MST

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 4 tvoří teoretická část, která směřuje k systematickému rozšiřování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních tanečních technik rozborem jejich jednotlivých pohybových principů i didaktických postupů a praktická cvičení, sloužící k jejich ověření. Zároveň je ve výuce kladen důraz na způsob výstavby praktických lekcí různého typu, na zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách, určených pro různé úrovně interpretů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy.

Obsah předmětu tvoří:

Základní principy pohybu v současném tanci

•efektivnost pohybové koordinace

•dynamické chápání těla v pohybu

•propojenost

•grounding

•flow

•dvojí fungování těla v pohybu

•využití pohybu v celém prostorovém spektru

Funkce dechu

•dýchací soustava

•propojení dechu a pohybu, vliv dechu na pohyb

Základní principy floor work

Základní pohybové principy up side down

•historické kořeny

• pět principů: smršťování – rozpínání, výměna váhových celků, odtlačení, iniciace konce páteře, akcelerace – suspenze

Work in space

•Lokomoce

• vazby různé vertikální úrovně

•skoky

Výsledky učení. Student získá hlubší přehled postupně o všech zásadních tématech a principech z oblasti současného tance. Ten označuje různé pedagogické přístupy vázané na individualitu pedagoga, jeho pohybový slovník není ustáleným kodifikovaným systémem ustálených cvičení. Výuka metodiky je proto založena především na detailním rozboru pohybových principů a metod, které zdůrazňují přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu. Vychází se z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kineziologie, jež vede obecně k rozvoji poznání a uvědomování si pohybových možností lidského těla. Pracuje se s improvizací, pohybovými hrami a dotykovými technikami.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

  1. ročník

GAJEROVÁ, Vítězslava. Osobnost Wilfride Piollet. Základní principy metody flexibilních tyčí. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

WIMMEROVÁ, Hana. Pohyb a hlas. Hledání přesahů tanečního umění z hlediska celistvosti performera. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura a články:

BEKOVÁ, Dorota. Taneční divadlo Piny Bauschové. In Taneční listy 26, 1988, č. 1, s. 6. ISSN 0039-937X.

CALAIS-GERMAIN, Bladine. Anatomy of Movement. 14.vyd. Seattle: Eastland Press, 1993. ISBN 0-939616-17-3.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ztělesnění/Embodiment: k proměně jedné staré teatrologické kategorie v novou kategorii kulturní vědy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005a. 135-139 s. ISBN 80-7008-189-9.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performace, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005b. 147-154 s. ISBN 80-7008-189-9.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 978-0736067898.

GREMLICOVÁ, Dorota. Několik poznámek o americké taneční postmoderně. Případ: Meredith Monk. In Taneční listy 38, 2001, č. 5, s. 6-7. ISSN 0039-937X.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

HUBÍK, Stanislav. Postmoderní kultura: úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem, 1991, 55 s. ISBN 80-900604-9-8.

KIRCHMAN, Kay. Totalita těla. Esej o estetice díla Piny Bauschové. Přel. Eva Žáková. In Taneční listy 32, 1994, č. 8, s. 6-9. ISSN 0039-937X.

KOZÁNKOVÁ, Zuna Vesan. TAO - cesta ku zdraviu: Manuál aktívného človeka. 1. Ikar, 2018. ISBN 978-80-551-5968-3.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=320

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou student prokáže praktickou dovednost a teoretickou znalost tematických okruhů Didaktiky a metodiky MST 3,4 (vysvětlení pojmů a principů ST, jejich metodický nácvik i využití ve výstavbě lekce). Ústní i praktická prověrka porozumění obsahu předmětu zahrnuje diskusi nad videozáznamem, zachycujícím prakticky zpracované téma nebo pohybový princip formou pohybového výzkumu, hry, cvičení a taneční vazby. Součástí hodnocení je i evaluace výukových metod ze dvou observací

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně, 28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-vyhledávání inspiračních zdrojů v oblasti pohybové a hudební a zaznamenávání jich do svého portfolia

-vyhledávání a shromažďování odborných informací z doporučené i jiné literatury, které se týkají probíraných témat třetího semestru, sdílení těchto poznatků a jejich konfrontace s pedagogem a s ostatními studenty v rámci kontaktní výuky

-systematického a praktického ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízeného videozáznamu z výuky

-dvou hospitací v umělecké profesní instituci a následné písemné evaluace výukových metod pedagoga

Tematické okruhy pro samostatnou práci:

-Základní principy pohybu v současném tanci

-Funkce dechu

-Základní principy floor work

-Základní pohybové principy up side down

-Work in space

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů