Moderní a současný tanec 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMST1 Z 4 20SS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je osvojení si dovedností, jak využívat možnosti pohybového zkoumání na konkrétní pohybové téma k získání fyzické zkušenosti, kterou je následně možné přenášet a aplikovat do pohybových forem napříč technikami moderního a současného tance. Předmět tím nabízí přípravu a následně i podporu pro výuku tradičních moderních tanečních technik a technik současného tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický proseminář, Základy pohybové průpravy

Obsah kurzu

Výuka předmětu Moderní a současný tanec 1 je koncipována jako praktická taneční hodina, která je úvodem do moderních a současných tanečních technik. Nastoluje problematiku pohybového zkoumání a aplikaci získaných pohybových zkušeností do pohybových forem. Řeší propojení obsahu pohybu z pohledu jeho funkčnosti s formou pohybu.

Vychází z pohybového zkoumání konkrétních témat a nabízí prostor a možnosti, jak tímto způsobem získané pohybové zkušenosti využívat v jednoduchých či složitějších pohybových formách. Konkrétními tématy pro zkoumání jsou funkční postavení těla; obecné principy fungování těla v časoprostoru a téma přechodu od vědomého vnímání k pohybové akci. Jako forma pro pohybové zkoumání se využívá tematické improvizace, pohybové hry, či různé dotykové techniky.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogický proseminář a Základy pohybové průpravy. Je vyučován dvousemestrálně.

Cílem předmětu je osvojení si dovedností, jak využívat možnosti pohybového zkoumání na konkrétní pohybové téma k získání fyzické zkušenosti, kterou je následně možné přenášet a aplikovat do pohybových forem napříč technikami moderního a současného tance. Předmět tím nabízí přípravu a následně i podporu pro výuku tradičních moderních tanečních technik a technik současného tance.

Východiskem pro výuku předmětu Moderní a současný tanec je funkční postavení těla a obecné principy fungování a vědomého vnímání těla v časoprostoru.

Obsah předmětu tvoří:

Doporučená nebo povinná literatura

DOPORUČENÁ LITERATURA

CALAIS-GERMAIN, Blandine: Anatomy of Movement. Eastland Press, 2007, ISBN 0939616572

FAUST, Frey: The Axis Syllabus, Human Movement Lexicon, 5th edition. www.axissyllabus.com

FRANKLIN, Eric N., Dynamic aligment through imagery. 2nd edition, Champaign, Human Kinetics, c2012, ISBN 978-0736067898.

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 9780873229432.

FRANKLIN, Eric: Conditioning for Dance, Human Kinetics, 2004, 1st edition.

ISBN 0736041567

NEWLOVE, Jean: Laban pro každého, Akademie Alternativa, 2016, ISBN 9788090656703.

BARTENIEFF, Irmgard: Body Movement, Coping with the Environment, Routledge, 1980. ISBN 9780677055008

COHEN, Bonnie Bainbridge, Sensing, Feeling and Action: The Experiental Anatomy of Body-Mind Centering®. Contact Editions 2008. ISBN 0-937645-10-9.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-89439-50-8.

ČERVENKOVÁ, Renata, KOLÁŘ, Pavel: Labyrint pohybu, Praha: Vyšehrad, 2018, ISBN 978-80-7429-975-9.

LAUPER, Renate: Dítě v pohybu od hlavy až k patě, Olomouc: Poznání, 2.vydání 2018

PETIŠKOVÁ, Ladislava, VANGELI, Nina: Čítanka světové choreografie 20.st., Duncan Centre, 2005 Petišková, Nina Vangeli. ISBN 80-239-6412-7

MOODLE HAMU

DOPORUČENÁ VIDEA

Graham technika

https://www.youtube.com/watch?v=FuCbs25LGh0

Humphrey - Limon technika

https://www.youtube.com/watch?v=we2HCkrjOsg

Lester Horton

https://www.youtube.com/watch?v=SGKClA27FI4&list=PLw1n5P8VJNSwsm6fgNYi8O81twWFywUtB

Merce Cunningham

https://www.youtube.com/watch?v=NFPTGbB-Uc0

Release

https://skinnerreleasingnetwork.org/

Kontaktní improvizace

https://www.youtube.com/watch?v=9FeSDsmIeHA

https://www.youtube.com/watch?v=0mZgO3KCslg

Axis Syllabus - Frey Faust a spol.

https://www.youtube.com/watch?v=vOJliwUEsC0

Countertechnique – Anouk van Dijk

https://www.youtube.com/watch?v=vkRpBEeoa0A

https://www.youtube.com/watch?v=KJ1_jQq8M1o

Gaga - pohybový slovník – Ohad Naharin

https://www.youtube.com/watch?v=BK9AjyxNlJc

https://www.youtube.com/watch?v=oLz09Splpf8

Flying Low and Passing Through - Davide Zambrano

https://www.youtube.com/watch?v=yh6c9VzGhVc

Fighting Monkey

https://www.youtube.com/watch?v=av4qO5Rbs_c

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky, ústní i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, úrovně fyzického zvládnutí obsahu předmětu a prezentace tří vlastních technických cvičení, pohybových či tanečních her a vedené improvizace dle určené věkové kategorie na tři zadaná témata týkající se obsahu předmětu.

Student si rovněž k jednomu z nich nastuduje a nasbírá odborný materiál, který bude základem pro písemný referát v rozsahu 2 NS, který je součástí jeho portfolia spolu s rešeršemi o odborné literatuře a internetových zdrojích.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn: telefonicky, emailem, videohovory a prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, google disk, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-seznámení se základní odbornou literaturou a internetovými zdroji, vypracování stručných rešerší (součást portfolia) a ústního referování o nich v rámci kontaktní výuky studentům a pedagogovi

-výběru jednoho tématu, které bude zkoumat pohybově a zpracuje ho do technického cvičení, pohybové či taneční hry, tematické improvizace pro konkrétní věkovou kategorii

-aplikace tématu do své pedagogické praxe, kterou konzultuje s pedagogem předmětu

-ze shromáždění a nastudování odborné literatury k danému vybranému tématu

-vypracování písemného referátu v rozsahu 2 NS, který zároveň obsahuje popis vlastní pohybové a pedagogické zkušenosti s prací se zvoleným tématem.

Student si pro svoji samostatnou práci vybere z tematických okruhů předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů