Moderní a současný tanec 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMST2 ZK 4 28SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je osvojení si dovedností jak využívat možnosti pohybového zkoumání na konkrétní pohybové téma k získání fyzické zkušenosti, kterou je následně možné přenášet a aplikovat do pohybových forem napříč technikami moderního a současného tance. Předmět tím nabízí přípravu a následně i podporu pro výuku tradičních moderních tanečních technik a technik současného tance.

Východiskem pro výuku předmětu Moderní a současný tanec jsou pohybové principy a specifické pohybové kvality moderních a současných tanečních technik.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický proseminář, Základy pohybové průpravy

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Moderní a současný tanec 2 je koncipován jako praktická taneční hodina, která je úvodem do moderních a současných tanečních technik. Nastoluje problematiku pohybového zkoumání a aplikaci získaných pohybových zkušeností do pohybových forem. Řeší propojení obsahu pohybu z pohledu jeho funkčnosti s formou pohybu.

Vychází se z pohybového zkoumání konkrétních témat a nabízí se prostor pro hledání způsobů jak uchopovat možnosti pohybového zkoumání a jak z takto získaných poznatků a pohybových zkušeností vytvářet jednoduché nebo složitější pohybové formy tak, aby přes svoji formu zpětně podněcovaly funkční obsah. Konkrétními tématy pro zkoumání jsou pohybové principy moderních a současných tanečních technik a jejich specifické pohybové kvality. Jako forma pro pohybové zkoumání se využívá tematické improvizace, pohybové hry, či různých dotykových technik.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogický proseminář a Základy pohybové průpravy. Je vyučován dvousemestrálně.

Cílem předmětu je osvojení si dovedností jak využívat možnosti pohybového zkoumání na konkrétní pohybové téma k získání fyzické zkušenosti, kterou je následně možné přenášet a aplikovat do pohybových forem napříč technikami moderního a současného tance. Předmět tím nabízí přípravu a následně i podporu pro výuku tradičních moderních tanečních technik a technik současného tance.

Východiskem pro výuku předmětu Moderní a současný tanec jsou pohybové principy a specifické pohybové kvality moderních a současných tanečních technik.

Obsah předmětu tvoří:

-pohybové principy: uvolnění/odtlačení a dosahování/ přitáhnutí

-pohybové kvality – padat, podchytit pád, podržet, pustit, rozvíjet, sekat, házet, houpat, táhnout

-vnímání pulzace a dynamiky,

-spirály kolem základních os těla

-spirály kolem osy periferií – supinace, pronace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-219-0

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8

Doporučená literatura:

COHEN, Bonnie Bainbridge, Sensing, Feeling and Action: The Experiental Anatomy of Body-Mind Centering®. Contact Editions 2008. ISBN: 0-937645-10-9.

GRUBINGER, Lenore, Neurodevelopmental Movement Patterns and The Central Nervous System, Chart and User Guide, 2001.

FRANKLIN, Eric N., Dynamic aligment through imagery. 2nd edition, Champaign, Human Kinetics, c2012,ISBN 978-0736067898.

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 9780873229432.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Pavel Kolář: Posturální funkce a jejich význam ve sportu

https://www.youtube.com/watch?v=Ziz_CdqbEvg&t=766s

Pavel Kolář: Testování a rozvoj ideomotorických funkcí ve sportu

https://www.youtube.com/watch?v=bYh28a2pBdE

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška je udělena na základě aktivní docházky, ústní i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, úrovně fyzického zvládnutí obsahu předmětu, prezentace vlastních technických cvičení, pohybových či tanečních her dle určené věkové kategorie na jedno zadané téma. Součástí zkoušky je i seminární práce v rozsahu 5-6 NS na zadaná témata. Student rovněž doloží ukázky z hudby nebo výtvarného umění, které jím vybrané a zpracované téma reflektuje.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování výše uvedené povinné odborné literatury k jednomu studentem vybranému tématu + druhému, které mu bude zadané

-z pohybového výzkumu svých dvou témat, která zpracuje do technických cvičení, pohybových, či tanečních her, či tematické improvizace pro vybranou věkovou kategorii

-aplikace témat do své pedagogické praxe, kterou konzultuje s pedagogem předmětu

-vypracování seminární práce v rozsahu 5-6 NS na zadaná témata

-vyhledání ukázky z hudby nebo výtvarného umění, která jim vybraná a zpracovaná témata reflektuje (součást portfolia)

Student si pro svoji samostatnou práci vybere z těchto vybraných tematických okruhů:

Základní pohybové principy: uvolnění/odtlačení a dosahování/přitáhnutí

Pohybové kvality (výběr dvou výše uvedených pohybových kvalit)

Spirála a pohyb po spirále kolem středové osy těla

Písemná práce a prezentace cvičení je součástí zkoušky.

Součástí studia je sledování taneční platformy v ČR a v zahraničí a sledování videopřednášek v oboru Spirální dynamika® a DNS prof. Koláře, popřípadě návštěva odborných seminářů z těchto oborů.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů