Didaktika a metodika TaV 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMTV2 zkouška 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ, Jiří LÖSSL

Obsah

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika TaV 2 tvoří teoretická část, zaměřená na oblast metodiky a didaktiky taneční výchovy, a praktické uplatňování znalostí získaných při studiu. Důraz je kladen na stavbu taneční hodiny pro různé věkové kategorie s přihlédnutím k jednotlivým specifickým odlišnostem v období dětství a dospívání. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogický seminář TaV a Taneční výchova dětí.

Cílem předmětu je rozvoj samostatné a tvůrčí pedagogické práce pedagoga taneční výchovy, jeho odbornosti při práci s dítětem s přihlédnutím k charakteristikám daného období vývoje jedince a s důrazem podpořit jeho přirozený projev.

Tematické okruhy

-Práce se statickým i kinetickým správným držením těla

-Práce s prostorem a pohyb z místa.

-Kroky, skoky, obraty.

-Motivace a představy.

-Prevence a kompenzační náprava špatných pohybových návyků.

Výsledky učení: Student se seznámí s dílčími zásadami, zákonitostmi a principy hodin taneční pohybové výchovy. Pozná konkrétní pohybové principy a témata, které pohyb u dítěte zásadně ovlivňují a utváří.

Je schopen získané informace adekvátním a kreativním způsobem aplikovat ve své vlastní praxi.

V druhém semestru se student povinně a aktivně zúčastní jedné z doporučených celostátních přehlídek (Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora nebo Otevřený celostátní festival scénického tance Tanambourrée Varndorf).

Výsledky učení

Výsledky učení: Student se seznámí s dílčími zásadami, zákonitostmi a principy hodin taneční pohybové výchovy. Pozná konkrétní pohybové principy a témata, které pohyb u dítěte zásadně ovlivňují a utváří.

Je schopen získané informace adekvátním a kreativním způsobem aplikovat ve své vlastní praxi.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - Pedagogický proseminář, Taneční výchova, Základy pohybové průpravy

Korekvizity – Pedagogický seminář TaV, Taneční výchova dětí

Literatura

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. 2. vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 63 s. ISBN 80-7290-166-4.

BLAŽÍČKOVÁ, E., LISNEROVÁ, R. a kol. Taneční a pohybová výchova na 1. Stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, 2011. ISBN: 978-80-905136-0-0.

EBEN, Petr. V trávě: 15 dětských tanečních her. Praha: Orbis, 1961. 70 stran

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, J., LAZAROVÁ, J., RUML, J. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002. ISBN: 80-901182-9-1.

KRÖSCHLOVÁ, J. Výrazový tanec. Praha: NIPOS – ARTAMA, 2002. ISBN: 80-7068-106-3.

LÁZŇOVSKÁ, L. a kolektiv. Dítě a umění. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, Léto. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1979. 423 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

Taneční výchova a kulturní kapitál: celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 85 s. ISBN 978-80-7068-226-5.

E-learning:

https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou student prokáže praktickou dovednost a teoretickou znalost tematických okruhů didaktiky a metodiky Taneční výchovy 2. ročníku. Zkouška zahrnuje praktický pedagogický výstup na zadané téma a jeho písemné zpracování, mající rozsah 5 – 6 NS. Součástí je diskuse nad oborovými tématy, která vzešla z účasti navštívené celostátní přehlídky.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně,

28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace,

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-aktivní účasti na vybrané celostátní oborové přehlídce a její písemné reflexe

-vyhledávání a třídění informací z dostupné literatury, která souvisí se zvoleným tématem seminární práce studenta

-praktického ověřování probraných témat ve své pedagogické praxi a následná konzultace s pedagogem daného předmětu

-vyhledávání inspiračních zdrojů v oblasti pohybové a hudební a zaznamenání jich do svého portfolia

-nastudování zadané literatury k daným tématům, která jsou obsahem zkoušky v druhém semestru

Tematické okruhy

-Práce se statickým i kinetickým správným držením těla.

-Práce s prostorem a pohyb z místa.

-Kroky, skoky, obraty.

-Motivace a představy.

-Prevence a kompenzační náprava špatných pohybových návyků.

-Osobnost učitele taneční výchovy.

Student si připraví pedagogický výstup na zadané téma a jeho písemné zpracování, mající rozsah 5 – 6 NS.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů