Tanec s partnerem MST 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPMT1 Z 2 10CS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: porozumění zákonitostem a postupům v práci s partnerem.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Taneční improvizace

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Tanec s partnerem MST 1 vede k osvojení si praktických dovedností a k získání odborných teoretických znalostí a informací, týkajících se metodických postupů při výuce partnerského tance s ohledem na pohybovou – taneční úroveň studentů.

Předmět je úzce propojen s obsahem předmětu Taneční improvizace.

Cílem je naučit se kreativním způsobem vést nonverbální dialog mezi dvěma a více těly (tzn. opouštět pohybové stereotypy) při vědomém respektování biomechanických zákonitostí lidského těla a logického využívání zákonitostí fyzikálních. Zdůrazňuje se preciznost a detail v technice. Učí se citlivému naslouchání partnera při akci i reakci, uvědomování si společného prostoru a otevřenosti smyslů - perifernímu vnímání.

Doporučenou složkou předmětu Tanec s partnerem MST je aktivní účast studentů na workshopu kontaktní improvizace nebo partnerského pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

V hodinách Tance s partnerem MST 1 jsou z hlediska praktického i teoretického zkoumána následující témata:

Centrum těla a společné těžiště dvou těl

Imaginární osa rotací a zdvihů (středová osa partnerů)

Dráha pohybu (využití přímých, spirálových a oblých drah při náskoku či zdvihu partnera)

Výsledky učení: porozumění zákonitostem a postupům v práci s partnerem

Pravidla zvedání a držení partnerky ve vzduchu, malé skoky a zvedání partnerky do výše hrudi a ramen:

skoky partnerky s držením oběma rukama v pase, v držení za obě ruce, kombinované formy držení, skoky partnerky v držení za jednu ruku, nízké zvedačky;

Nácvik ukázek z klasického baletníhio repertoáru, tvorba vlastních etud.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: herecká pohybová výchova. 5. doplněné vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-7331-343-2.

Doporučená literatura a články:

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of Movement. Seattle: Eastland Press, 1991, ISBN 0-939616-17-3.

NOVACK, Cynthia J. Sharing the dance: contact improvisation and American culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1990. ISBN 9780299124403.

COHEN, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, and Action: the Experiential Anatomy of Body-Mind Centering. 2nd ed. Northampton, MA: Contact Edition, c2008. xi, 200 s. ISBN 978-0-937645-10-9.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. 1. vyd. Praha: H & H, 1994. 339 s. ISBN 80-85787-52-0.

SERREBRENIKOV, Nicolai. The art of pas de deux. Transl. by Joan Lawson, London: Dance Books 1978, ISBN 0-903102-46-3.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ČERNÁ, Eva. Kontaktní improvizace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1996.

LAMEŠOVÁ, Andrea. Tanec s partnerem v současném tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Taneční duet v současném tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

OPAVSKÁ, Andrea. Duet jako dialog dvou těl. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=VY6rEZU9K8I (DV8 Physical Theatre Enter Achilles)

https://www.youtube.com/watch?v=4NZ4n-s-6xI (Sidi Larbi Cherkaoui – I will fall for you)

https://www.youtube.com/watch?v=yd4ehMkI5sE (La La La Human Steps )

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, ukázky vlastních praktických cvičení a prezentace tanečně-pohybové fráze (vzniklé jako výsledek vlastní kreativní tvorby) a její metodicko-didaktické analýzy.

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace,

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování zadané literatury k daným tématům

-sledování a analýzy různých přístupů k partnerské práci v moderním a současném tanci na základě vybraných ukázek z choreografií předních světových souborů (DV8, Ultima Vez, Sidi Larbi Cherkaoui, La La La Human Steps etc.)

-aplikace konkrétních metodických poznatků ve své vlastní pedagogické praxi

-tréninku vyučování ve verbálním projevu, v přesném hudebním zadání, názorné demonstraci, odborné korekci

-vytvoření nahrávky ukázky vlastní tanečně-pohybové fráze, příkladu partnerské práce, pro následnou diskusi v rámci zápočtu

-ústní analýzy připravené ukázky z hlediska pedagogického

Tematické okruhy:

-Rozdíl mezi duety

•v klasickém tanci

•v demokratickém duetu kontaktní improvizace

•v současném tanci

-Základní metodické principy práce horních končetin v partnerském tanci (dlaň, úchop, páka)

-Základní metodické principy práce dolních končetin v partnerském tanci (chodidla, plié, skok)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů