Tanec s partnerem TaV 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPTV1 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Obsah výuky předmětu Tanec s partnerem TaV 1 je zaměřen na osvojení si principů kontaktní improvizace, jejichž základem je fyzický kontakt dvou těl, vnímání dotyku a váhy těla. Vede k poznání kinestetických možností pohybu těla, posloupnosti pohybu v těle, učí koncentrovat se na jednotlivé části těla a jejich pohyb v několika směrech současně. Zároveň předmět objasňuje způsoby neverbální komunikace ve dvojici i skupině.

Předmět je úzce propojen s obsahem předmětu Taneční improvizace. Je vyučován dvousemestrálně.

Cílem studia je rozvoj autentického pohybového projevu, akceptování sebe samého, intuice, spontaneity a přirozenosti pohybu.

Výsledky učení: Studenti získávají nové pohybové schopnosti. Ve cvičeních je zdůrazňován sociální aspekt spolupráce ve dvojici či skupině, odpovědnosti za sebe samého a učení se odpovědnému naslouchání druhému.

V hodinách Tance s partnerem TaV jsou z hlediska praktického i teoretického zkoumána následující témata:

-Centrum těla, centra jednotlivých částí těla

-Dotek, impulz, manipulace (uvědomění si hranic těla, uvědomění si různých kvalit doteku, zpracování impulzu do pohybu, manipulace partnera)

-Využití měnících se bodů tělesného kontaktu ke vzniku pohybu (cítění pohybů skrze kůži x využití opory v kosterní struktuře)

-Udržení plynulosti pohybového a energetického toku k vytvoření nové situace či ke změně směru

-Posun těžiště v kontaktu dvou těl

Výsledky učení

Cílem studia je rozvoj autentického pohybového projevu, akceptování sebe samého, intuice, spontaneity a přirozenosti pohybu.

Výsledky učení: Studenti získávají nové pohybové schopnosti. Ve cvičeních je zdůrazňován sociální aspekt spolupráce ve dvojici či skupině, odpovědnosti za sebe samého a učení se odpovědnému naslouchání druhému.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Taneční improvizace

Literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: herecká pohybová výchova. 5. doplněné vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-7331-343-2.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ČERNÁ, Eva. Kontaktní improvizace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1996.

LAMEŠOVÁ, Andrea. Tanec s partnerem v současném tanci. Bakalářská diplomová práce, Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Taneční duet v současném tanci. Magisterská diplomová práce, Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

OPAVSKÁ, Andrea. Duet jako dialog dvou těl. Magisterská diplomová práce, AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=DBdU7S_Bf8c (DV8 Physical Theatre Strange Fish)

Doporučená literatura:

BRINKMANN, Ulla. Kontakt-Improvisation. Neue Bewegung im Tanz. Frankfurt am Main: 1990.

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of Movement. Seattle: Eastland Press, 1991. ISBN 0-939616-17-3.

COHEN, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, and Action: the Experiential Anatomy of Body-Mind Centering. 2nd ed. Northampton, MA: Contact Edition, c2008. xi, 200 s. ISBN 978-0-937645-10-9.

NOVACK, Cynthia J. Sharing the dance: contact improvisation and American culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1990. ISBN 9780299124403.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě vytvoření videonahrávky - záznamu z výuky na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů 1. semestru. Součástí je diskuse nad didakticko-metodickými postupy, student prokáže teoretickou znalost probraných metodických postupů ve výuce základních principů kontaktní improvizace, zásad práce ve dvojicích nebo skupině pro různé věkové skupiny a různou genderovou skladbu.

Další požadavky: docházka min. 80%, aktivita ve výuce, zpracování zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně,

10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace,

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování zadané literatury k daným tématům

-sledování a analýza různých způsobů využití KI při tvorbě s dětmi na základě vybraných ukázek z choreografií

-aplikací informací z internetových zdrojů

-aplikace konkrétních metodických poznatků ve své vlastní pedagogické praxi

-tréninku vyučování ve verbálním projevu, v přesném hudebním zadání, názorné demonstraci, odborné korekci

-vytváření nahrávky a záznamu z dané výuky pro následnou diskusi, součást zápočtu

-analýzy připravené lekce a zhodnocení její efektivity

Doporučenou složkou předmětu Tanec s partnerem TaV je aktivní účast studenta na odborných diskusích, rozborových či tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými institucemi.

Tematické okruhy:

-Postmoderna a kontaktní improvizace

•kořeny KI

•hlavní vývojové fáze a osobnosti

-Rozdíl mezi duetem v klasickém tanci a demokratickém duetu kontaktní improvizace

-Centrum těla a centra jednotlivých částí těla

-Těžiště z hlediska biomechaniky

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů