Pedagogický seminář TaV 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSTV4 zápočet 4 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Obsah

Obsah výuky předmětu Pedagogický seminář TaV 4 je zaměřen především na rozvíjení samostatné pedagogické praxe, v níž student uplatní a fakticky si ověří získané znalosti a dovednosti z hodin Metodiky a didaktiky TaV, na jejichž látku navazuje a rozvíjí ji směrem k podchycení a rozvoji tvořivého potenciálu dětí.

Předmět je úzce propojen s obsahem výuky předměty Didaktika a metodika TaV. Je vyučován čtyř semestrálně.

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her, rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Student si prakticky ověří získané informace a dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodiny.

Dokáže pracovat s širokou škálou imaginace, umí vyváženě zařadit průpravná cvičení, podpořit dětskou tvořivost a dát

prostor jejich improvizaci.

Tematické okruhy

-práce se zvukem – využití hudebních i nehudebních zdrojů

-práce s hudbou – vlastní doprovod, využití nástrojů (např. Orffových), formování hudebního vkusu

-práce s hlasem a textem – zvučení pohybu, písničky, říkadla, básničky, vlastní text

-tvorba pohybových a tanečních her – vlastní témata

-inspirační zdroje a jejich využití pro různé věkové skupiny – hudba, výtvarno, text, rekvizita, lidová kultura, přírodní témata, experiment, vztahy mezi lidmi a ve společnosti

Výsledky učení

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her, rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita – Pedagogický seminář TaV 1, 2

Korekvizita – Didaktika a metodika TaV

Literatura

Povinná literatura:

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-166-4.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. Praha: IPOS ARTAMA, 2002. Pohyb. ISBN 80-7068-106-3.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 2. vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2012. Pohyb. ISBN 978-80-7068-266-1.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

POLÁKOVÁ, Marta, Pucová Markéta. Kreatívny tanec, Bratislava, Byť v pohybe 2016, ISBN 978-80-971177-1-9.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, Léto. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1979. 423 s.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

ŠVANDOVÁ, Lenka a Edgar MOJDL. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem: 17 + 1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2011. Pohyb. ISBN 978-80-7068-261-6.

Doporučená literatura:

TUFNELL, Miranda, CRICKMAY, Chris. Body Space Image, Notes Towards Improvisation and Performance. London: 1990. ISBN 978-1-85273-041-3.

E-learning: https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické účasti na semináři. Student na videozáznamu doloží proces a výsledek vlastní tvorby pro konkrétní věkovou skupinu dětí v podobě pohybové a taneční hry nebo choreografie.

Další požadavky: orientace v problematice tematických okruhů obou semestrů, tvorba portfolia (reflexe doporučené oborové přehlídky nebo festivalu), docházka 100%.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-systematického praktického ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace

s pedagogem daného předmětu

-nastudování zadané literatury k daným tématům

-vyhledávání a shromažďování odborných informací, které se týkají probíraných témat čtvrtého semestru, sdílení těchto poznatků a jejich konfrontace s pedagogem a s ostatními studenty v rámci kontaktní výuky

-vytvoření videozáznamu, na kterém doloží proces a výsledek vlastní tvorby pro konkrétní věkovou skupinu dětí v podobě pohybové a taneční hry nebo choreografie.

Tematické okruhy

-práce se zvukem – využití hudebních i nehudebních zdrojů

-práce s hudbou – vlastní doprovod, využití nástrojů (např. Orffových), formování hudebního vkusu

-práce s hlasem a textem – zvučení pohybu, písničky, říkadla, básničky, vlastní text

-tvorba pohybových a tanečních her – vlastní témata

-inspirační zdroje a jejich využití pro různé věkové skupiny – hudba, výtvarno, text, rekvizita, lidová kultura, přírodní témata, experiment, vztahy mezi lidmi a ve společnosti

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů