Taneční výchova 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTV1 Z 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student chábe potřeby dítětě v daném věku, je si vědom odlišností daných vývojových stádií dítěte. Dokáže aplikovat vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický proseminář, Základy pohybové průpravy

Obsah kurzu

Výuka předmětu Taneční výchova 1 se zaměřuje na projev dítěte, jeho harmonický rozvoj, přirozený pohyb, tvořivost a rozvoj celé dětské osobnosti. Student získá elementární informace týkající se potřeb dítěte v daném věku, vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogického prosemináře a Základy pohybové průpravy.

Cílem předmětu je seznámení se se základními charakteristikami a specifikami taneční výchovy dětí jednotlivých věkových kategorií od předškolního věku po starší školní věk (3-15 let) a zároveň naučení se pracovat s představou a přiměřeným způsobem umět zprostředkovat pohybové principy.

Doporučenou složkou předmětu Taneční výchova je návštěva představení tvořivé taneční výchovy.

Tematické okruhy:

-Úvod do taneční výchovy dětí.

-Období dětství, jeho charakteristika a specifické rysy.

-Seznámení s obecnými pohybovými principy, vnímání prostoru, času, dynamiky, hudby a vzájemných vztahů.

-Zaměření na zdravý emoční projev dětí, jejich přirozenost.

-Představivost a imaginace u dětí

Výsledky učení: Student chábe potřeby dítětě v daném věku, je si vědom odlišností daných vývojových stádií dítěte. Dokáže aplikovat vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. 2. vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 63 s. ISBN 80-7290-166-4.

BLAŽÍČKOVÁ, E., LISNEROVÁ, R. a kol. Taneční a pohybová výchova na 1. Stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, 2011. ISBN: 978-80-905136-0-0.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, J., LAZAROVÁ, J., RUML, J. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002. ISBN: 80-901182-9-1.

KRÖSCHLOVÁ, J. Výrazový tanec. Praha: NIPOS – ARTAMA, 2002. ISBN: 80-7068-106-3.

LÁZŇOVSKÁ, L. a kolektiv. Dítě a umění. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

Taneční výchova a kulturní kapitál: celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 85 s. ISBN 978-80-7068-226-5.

E-learning:

https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě vypracované písemné práce na téma „Inspirační zdroje pro tvorbu s dětmi a jejich využití v praxi“ v rozsahu 2 NS. Student zároveň ústní a praktickou prověrkou prokáže, že se orientuje v základní problematice probraných tematických okruhů. Součástí zápočtu je diskuse nad portfoliem studenta.

Další požadavky: 100% docházka, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace,

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-z doporučeného seznamu zkušených pedagogů, kteří uplatňují tvořivý přístup ve výuce, student absolvuje v daném semestru 3 observace, a vytvoří strukturovaný záznam jako podklad pro svou semestrální práci

-návštěvy představení tvořivé taneční výchovy jako dalšího inspiračního zdroje pro téma své práce

-seznámení se s internetovými zdroji, týkající se tvořivé taneční výchovy a ústně referuje v rámci kontaktní výuky o jeho obsahu a specifikách

Tematické okruhy:

-Úvod do taneční výchovy dětí.

-Období dětství, jeho charakteristika a specifické rysy.

-Seznámení s obecnými pohybovými principy, vnímání prostoru, času, dynamiky, hudby a vzájemných vztahů.

-Zaměření na zdravý emoční projev dětí, jejich přirozenost.

-Představivost a imaginace u dětí.

Student na základě absolvovaných observací a zhlédnutého představení vypracuje písemnou práci na téma „Inspirační zdroje pro tvorbu s dětmi a jejich užití v praxi“ v rozsahu 2NS, která je součástí zápočtu v zimním semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů