Taneční výchova 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTV1 zápočet 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Výuka předmětu Taneční výchova 1 se zaměřuje na projev dítěte, jeho harmonický rozvoj, přirozený pohyb, tvořivost a rozvoj celé dětské osobnosti. Student získá elementární informace týkající se potřeb dítěte v daném věku, vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogického prosemináře a Základy pohybové průpravy.

Cílem předmětu je seznámení se se základními charakteristikami a specifikami taneční výchovy dětí jednotlivých věkových kategorií od předškolního věku po starší školní věk (3-15 let) a zároveň naučení se pracovat s představou a přiměřeným způsobem umět zprostředkovat pohybové principy.

Doporučenou složkou předmětu Taneční výchova je návštěva představení tvořivé taneční výchovy.

Tematické okruhy:

-Úvod do taneční výchovy dětí.

-Období dětství, jeho charakteristika a specifické rysy.

-Seznámení s obecnými pohybovými principy, vnímání prostoru, času, dynamiky, hudby a vzájemných vztahů.

-Zaměření na zdravý emoční projev dětí, jejich přirozenost.

-Představivost a imaginace u dětí

Výsledky učení: Student chábe potřeby dítětě v daném věku, je si vědom odlišností daných vývojových stádií dítěte. Dokáže aplikovat vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student chábe potřeby dítětě v daném věku, je si vědom odlišností daných vývojových stádií dítěte. Dokáže aplikovat vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický proseminář, Základy pohybové průpravy

Literatura

Doporučená literatura

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. 2. vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 63 s. ISBN 80-7290-166-4.

BLAŽÍČKOVÁ, E., LISNEROVÁ, R. a kol. Taneční a pohybová výchova na 1. Stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, 2011. ISBN: 978-80-905136-0-0.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, J., LAZAROVÁ, J., RUML, J. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002. ISBN: 80-901182-9-1.

KRÖSCHLOVÁ, J. Výrazový tanec. Praha: NIPOS – ARTAMA, 2002. ISBN: 80-7068-106-3.

LÁZŇOVSKÁ, L. a kolektiv. Dítě a umění. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

Taneční výchova a kulturní kapitál: celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 85 s. ISBN 978-80-7068-226-5.

E-learning:

https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě vypracované písemné práce na téma „Inspirační zdroje pro tvorbu s dětmi a jejich využití v praxi“ v rozsahu 2 NS. Student zároveň ústní a praktickou prověrkou prokáže, že se orientuje v základní problematice probraných tematických okruhů. Součástí zápočtu je diskuse nad portfoliem studenta.

Další požadavky: 100% docházka, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace,

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-z doporučeného seznamu zkušených pedagogů, kteří uplatňují tvořivý přístup ve výuce, student absolvuje v daném semestru 3 observace, a vytvoří strukturovaný záznam jako podklad pro svou semestrální práci

-návštěvy představení tvořivé taneční výchovy jako dalšího inspiračního zdroje pro téma své práce

-seznámení se s internetovými zdroji, týkající se tvořivé taneční výchovy a ústně referuje v rámci kontaktní výuky o jeho obsahu a specifikách

Tematické okruhy:

-Úvod do taneční výchovy dětí.

-Období dětství, jeho charakteristika a specifické rysy.

-Seznámení s obecnými pohybovými principy, vnímání prostoru, času, dynamiky, hudby a vzájemných vztahů.

-Zaměření na zdravý emoční projev dětí, jejich přirozenost.

-Představivost a imaginace u dětí.

Student na základě absolvovaných observací a zhlédnutého představení vypracuje písemnou práci na téma „Inspirační zdroje pro tvorbu s dětmi a jejich užití v praxi“ v rozsahu 2NS, která je součástí zápočtu v zimním semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů