Seminář taneční vědy A 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVA2 Z 4 1T česky letní

Garant předmětu

Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Forma studia

Čtení a následný rozbor pramenů týkajících se zkoumaných jevů, diskuse nad pojmy a hledání východisek pro hlubší pochopení těchto jevů.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování bakalářského studia oboru Taneční věda nebo obdobného studijního programu. Náplň navazuje na Seminář taneční vědy A 1.

Obsah kurzu

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o seminář Prameny k jevištnímu tanci 18. století, Taneční technika 2. poloviny 18. století. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost vyhledat pramenný materiál, utřídit ho, podrobit kritice a analyzovat a dále zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor.

Doporučená nebo povinná literatura

Tanec, záznam, analýza, pojmy. Sborník. Praha 2004.

Seminární, bakalářské a magisterské práce posluchačů oboru Taneční věda na katedře tance.

International Encyclopedia of dance, I-VI, New York, Oxford 1998.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity při semináři, včetně diskuse a hledání východisek a kvality semestrální práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů