Seminář taneční vědy B 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVB1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYIOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYIOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Forma studia

diskuse, analýza textů, výzkumná činnost, eseje

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování bakalářského studia oboru taneční věda, případně příbuzného oboru a orientaci v taneční problematice, současném tanečním dění.

Obsah kurzu

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o Kritický seminář. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost vyhledat pramenný materiál, utřídit ho, podrobit kritice a analyzovat a dále zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor. V rámci Kritického semináře se pozornost konkrétně soustřeďuje na tvorbu různých publicistických textů a jejich kritiku, zároveň se posluchači seznamují s vývojem umělecké a speciálně taneční kritiky, s teoretickými východisky a stanovisky umělecké kritiky, významnými osobnostmi taneční kritiky a periodiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Petrov, Oleg Aleksejevič: Russkaja baletnaja kritika konca XVIII. - pervoj poloviny XIX. veka, Moskva 1982.

Wellek, René: A history of modern criticism, I-IV, london 1970.

Šalda, F: X.: Boje o zítřek, Praha 2000.

Kopecký, Jan: O divadelní kritice, Praha 1945.

Hájek, Jiří: Teorie umělecké kritiky, Praha 1986.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity v semináři

vypracování seminárních úkolů případně esejí

podílu na výzkumné činnosti

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a studium dalších relevantních materiálů a zdrojů, aktivní účast na dění v semináři, zapojení do výzkumných aktivit. Tyto aktivity tvoří náplň pro udělení zápočtu a kreditů.

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: splnění zadaných seminárních úkolů, výzkum a jeho zpracování formů eseje apod.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů