Seminář taneční vědy B 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SVB1 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie DERCSÉNYI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI

Obsah

Sylabus předmětu vyplývá z konkrétní náplně semináře. Jedná se např. o Kritický seminář. Studenti samostatně pracují na zadaných dílčích úkolech, v rámci předmětu vytvoří seminární práci. Při práci mají prokázat schopnost vyhledat pramenný materiál, utřídit ho, podrobit kritice a analyzovat a dále zpracovat výsledky do písemné podoby. Svůj postup práce a závěry konfrontují při vzájemné diskusi a srovnání výsledků. Součástí náplně semináře je studium zadané literatury a její rozbor. V rámci Kritického semináře se pozornost konkrétně soustřeďuje na tvorbu různých publicistických textů a jejich kritiku, zároveň se posluchači seznamují s vývojem umělecké a speciálně taneční kritiky, s teoretickými východisky a stanovisky umělecké kritiky, významnými osobnostmi taneční kritiky a periodiky.

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubit schopnost studentů uplatnit získané historické a teoretické poznatky při samostatné práci na konkrétních tématických okruzích podle zaměření semináře.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování bakalářského studia oboru taneční věda, případně příbuzného oboru a orientaci v taneční problematice, současném tanečním dění.

Literatura

Petrov, Oleg Aleksejevič: Russkaja baletnaja kritika konca XVIII. - pervoj poloviny XIX. veka, Moskva 1982.

Wellek, René: A history of modern criticism, I-IV, london 1970.

Šalda, F: X.: Boje o zítřek, Praha 2000.

Kopecký, Jan: O divadelní kritice, Praha 1945.

Hájek, Jiří: Teorie umělecké kritiky, Praha 1986.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity v semináři

vypracování seminárních úkolů případně esejí

podílu na výzkumné činnosti

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a studium dalších relevantních materiálů a zdrojů, aktivní účast na dění v semináři, zapojení do výzkumných aktivit. Tyto aktivity tvoří náplň pro udělení zápočtu a kreditů.

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: splnění zadaných seminárních úkolů, výzkum a jeho zpracování formů eseje apod.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů