Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109NDF2 ZK 8 8T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. cíl: Poznání a rozvoj těla herce jako artikulačního nástroje ? linka tělo ? rytmus - hlas /

zaměření na spontánnost a pravdivost hereckého projevu, na vnímání těla jako

celku a zkoumání mimořádných/extrémních stavů energie, které v sobě obsahují

kontrasty; vytříbení artikulačních a výrazových schopností;

 1. cíl: Zaměření na individuální a partnerskou práci a práci v prostoru - vnímání sebe a

partnera v prostoru / zaměření na přítomnost herce v časoprostoru; komplexní

pojetí herce ve vztahu k sobě a svému okolí;

 1. cíl: Jak vytvořit hereckou partituru ? fyzický text ? jak fyzický text skládat, jak jej

kombinovat / zaměření na autorství a skladbu pohybového a intonačního materiálu

a na jeho funkční propojení

4.cíl: Příprava a seznámení posluchače se základními a doplňkovými úkoly dramaturgie;

vypracování a režijního konceptu a realizace inscenačního procesu autorského díla /

představení.

Forma studia

Praktická pohybová a hlasová cvičení, která mají dát pohybovému či hlasovému projevu jasné obrysy; vytváření základních hereckých struktur na základě inspiračního materiálu ( např. obrazy, hudba, text...); analýza pohybového a intonačního materiálu; analýza ukázek zaznamenaných na mediích, interaktivní diskuze, reflexe, týmová práce;

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná tělesná způsobilost pro vyjadřování se pohybem / fyzické předpoklady
 2. Kreativní předpoklady
 3. Schopnost analýzy a reflexe

Obsah kurzu

Fyzické divadlo jako žánr pohybového divadla se zaměřením na autorství herce. Seznámení posluchače jak s interpretaci tak s režií autorského díla, které vytváří samostatně a v týmu.

Osnova:

1.

Vytříbení artikulačních schopností a odstranění zbytečného napětí v těle. Záměrem je odstranit nepodstatné informace z fyzického hereckého projevu a objevovat schopnost artikulace a komunikace tělem a hlasem aniž by se herec při vytváření herecké akce musel držet hlasové recitace literární předlohy anebo pohybové ilustrace této předlohy.

Pro tento účel posluchač bude absolvovat různá pohybová a hlasová cvičení, která mají dát pohybové či hlasové akci jasné obrysy / kontury, aby se pohyb,intonace či zvuk jasně „ohraničil“, tj. aby bylo jasné kde začíná a kde končí a odkud vychází a kam míří.

Všechna tato cvičení mají za účel odstranit překážky, s kterými se herec při jejích provádění setká. V základě jsou zaměřena na rozšíření pohybového a hlasového rejstříku herce k uvolnění zbytečného napětí a posouvání osobních hranic a schopností herce. Cvičení směřují ke konkrétní motivační práci, tedy k tomu, aby každá akce měla jasnou intenci, tj. záměr a motivovaný obsah. Zároveň jsou cvičení zaměřená na probuzení spontánnosti akcí a reakcí, které se nachází v naší tělesné paměti, ale také na mimořádnou energii, která je těmito akcemi vyvolána. Záměr je nechat „myslet“ tělo a tím vytvářet akci, nikoli řídit akci intelektem. V této spontánnosti se nachází pravdivost hereckého konání, které je založené na propojení všech hereckých složek - tělo/hlas/mysl. Záměr míří tedy také k přítomnosti herce a k jeho komunikací s partnerem či s prostorem.

2.

Vnímání partnera spoluherce v prostoru a partnera prostor ( i prostor je partner - podlaha, stěny, strop a vše v něm obsažené ). Vnímání a vědomá práce přítomnosti herce na scéně, vědomé vybudování energie při herecké akci a komunikace s partnerem. Záměrem je vnímání společné energie, která se vytváří tím, že se akce dvou či více partnerů konfrontuje - udržení určitého toku energie a živosti rytmu, který se tím vytváří.Vnímání společného rytmu a vědomá komunikace nejen rytmickými prvky ale pohybovou či hlasovou akcí. Předávání energie, kterou jeden partner vybuduje a vrstvení energie vzájemným odpovídáním si (akce ? reakce).

3.

Vytvoření herecké partitury / fyzického textu, skladba a práce s partiturou

a) Ekonomie pohybu - vyčištění pohybových či hlasových akcí. Odstranění nadbytečného materiálu a zaměření se na podstatu inspirace.

b) Zaměření na skutečné jednání pohybovou čí hlasovou akcí. Co tímto pohybem anebo touto intonací dělám? Co nejkonkrétnější pojmenování pohybové, či hlasové akce.

c) Technika montáže struktur: Použití „fyzických“ kvalit a motivací a vložení do struktury. Zaměření na zkoumání kontrastů. Při tom musíme v sobě zachovat vždy původní inspirační zdroj, ale na základě spojení původního zdroje a nové motivace či kvality vzniká nový impulz, nová událost. Proces vytváření partitury je založen na tom, že zajímavý „nový“ impulz vznikne při každém opakování znovu ( se zrodí pokaždé znovu ) na základě spolupůsobení obou složek.

Takto se původní fyzická struktura mění a transformuje a postupně získává hustší síť jednotlivých vnitřních impulzů, které jsou spojené s pohybovou, či hlasovou akcí. Struktura se stává partiturou.

4.

Interaktivní, individuální a týmová práce na vytvoření dramaturgického a režijního konceptu.

Doporučená nebo povinná literatura

 1. M. Čechov, ?O herecké technice?, Divadelní ústav, Praha 1996
 2. P.Brook, ?Pohyblivý bod?, Ypsilon, Praha 1989
 3. E.Barba/N.Savarese, ?Slovník divadelní antropologie?, Divadelní ústav a Nakladatelství. LN 2000
 4. J. Grotowski:?Divadlo a rituál?, Nakladatelství Kalligram, Bratislava, 1999
 5. P. Brook:?Prázdný prostor?, London, 1968, II.díl
 6. A.Artaud:?Texty?, Nakladatelství Hermann a synové, Praha 2003
 7. Erik Exe Christofferson, ?The Actor´s way?, Routeledge, London 1993

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů