Autorské právo 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
110AUP1 Z 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí a v praxi aplikuje znalost postavení a struktury autorského práva v kontextu dalších systémů práv k duševnímu vlastnictví.

Student si osvojí a v praxi aplikuje znalost obsahu autorského práva.

Student si osvojí a v praxi aplikuje znalost historie autorského práva v Evropě i v zámoří.

Student si osvojí a v praxi aplikuje znalost základních náležitostí pro licenční smlouvy.

Student si osvojí a v praxi aplikuje znalost problematiky audiovizuálních děl a děl zaměstnaneckých.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výchozím cílem předmětu Autorské právo 1 je, aby si studenti osvojili obecnou znalost základů z oblasti autorských práv, jakožto práv k duševnímu vlastnictví – včetně pochopení jejich abstraktní povahy. Aby dokázali autorské dílo, jeho vznik a autora definovat, rozlišovat osobnostní práva autora i majetková práva autora a znali obsah těchto práv. Dále aby měli přehled o době trvání majetkových práv i věděli o nejdůležitější výjimkách a omezeních práva autorského, a také se orientovali v problematice díla vytvořeného na objednávku a zaměstnaneckého díla. Zvláštní pozornost bude věnována nabytí znalostí týkajících se zejména právní úpravy audiovizuálního díla, děl audiovizuálně užitých a licenční smlouvy (smluvního licencování obecně). Vše uvedené bude v rámci výuky současně vedeno k získání praktických dovedností práce s autorským zákonem jako takovým a s příslušnými částmi občanského zákoníku, jakožto s klíčovými prameny práva pro daný obor.

V rámci předmětu je záměrem studentům akcentovat přehledovou orientaci v problematice autorskoprávních právních vztahů vznikajících v rámci audiovizuální tvorby a klást důraz na schopnost analýzy reálných situací za účelem praktické aplikace znalostí v oboru, především tedy v rámci výroby audiovizuálních děl a při jejich následné exploataci. Snahou je současně studentům napomáhat v hledání cesty k využití výukou nabytých znalostí pro praxi tak, aby mohly být jejich vědomosti použity ve všech myslitelných fázích výroby či exploatace audiovizuálního díla, ale obdobně i při produkci v různých fázích realizace dalších uměleckých či kulturních projektů s využíváním audiovizuální tvorby (zejména hudba, filmové a hudební festivaly, reklama). Poznatky a strukturovaný přehled o právní úpravě oboru autorského práva a práv souvisejících by měly studentům přinést uvědomění si provázanosti jednotlivých institutů (která je u audiovizuálního díla zejména patrná), přičemž tento nadhled by jim v jejich budoucím působení měl umožnit lépe nalézat vhodná řešení konkrétních produkčních situací nejen ve smyslu aplikace práva, ale i ve smyslu komplexní efektivity produkčních činností. Takový nadhled také přinese zlepšení schopnosti správně hodnotit problémy s právním aspektem i rizika s nimi spojená a lépe rozpoznat hranici, kdy je již vhodné se s věcí obrátit na specializovaného advokáta s žádostí o právní pomoc namísto spolehnutí jen na využití svých znalostí.

Tematické okruhy:

  1. Autorské právo jako součást práv k duševnímu vlastnictví, obecný úvod do problematiky autorské práva a práv souvisejících, právní úprava v autorském zákoně a v občanském zákoníku, případně dalších právních předpisech vztahujících se k oboru audiovize.
  2. Autorské dílo, vznik a obsah autorského práva. Autorství – autor a spoluautoři. Osobnostní a majetková práv autora.
  3. Doba trvání majetkových práv autora, dědění v oblasti autorských práv. Volná užití díla, citace, užití díla umístěného na veřejném prostranství, úřední a zpravodajská licence.
  4. Licenční smlouvy (smluvní licencování).
  5. Audiovizuální dílo, díla audiovizuálně užitá, právní vztahy v rámci výroby a užití audiovizuálního díla – přípravné práce, výroba, dokončovací práce, užití a propagace (smluvní zajištění scénář, režie, herci, štáb, lokace, distribuce, partneři atd.).
  6. Zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku, zakázková výroba audiovizuálního díla, výroba audiovizuálního díla v koprodukci.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-573-5.

Internetové stránky kolektivních správců práv: www.osa.cz, www.intergram.cz, www.dilia.cz

Zákony:

Zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Oddíl 5 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou k udělení zápočtu je min. docházka 75 %. V případě chybějící docházky musejí studenti vypracovat esej na zadané téma vztahující se k probrané látce.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů