Hudební průmysl

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HPR zkouška 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět je zaměřen na historii a vývoj jednotlivých segmentů hudebního průmyslu, jehož počátky se objevují zejména v XIX. století s nástupem nakladatelství jako průmyslového odvětví. Studenti získají přehled o jednotlivých součástech hudebního průmyslu (nakladatelství, nahrávací průmysl, živé provozování hudby a průmysl výroby hudebních nástrojů) zejména s nástupem záznamu zvuku a obrazu a rozvoji hudebního průmyslu ve dvacátém století. Část výuky je věnována i průmyslu výroby hudebních nástrojů s důrazem na tradice tohoto odvětví v České republice i na současnost odvětví v souvislosti s procesem privatizace. Velká pozornost je věnována nahrávacímu průmyslu, úloze rozhlasu, televize a zejména internetu v současných podmínkách digitalizující se společnosti a všem sociálním i ekonomickým konsekvencím. Důležitou součástí výuky je i analýza budoucího vývoje zejména v souvislosti s digitální průmyslovou revolucí 4:0.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se naučí analyzovat všechny součásti a vazby hudebního průmyslu, zařazení jeho součástí podle klasifikace ekonomických činností NACE. Získá přehled o efektivitě a rentabilitě jednotlivých segmentů a o vzájemné provázanosti těchto segmentů a vazbách na další součásti hudební a kulturní sféry – zejména na oblast mediálního průmyslu. Naučí se i připravit základní ekonomický rozvrh přípravy partitury a provozovacího materiálu, audio a video nahrávky včetně vydání a přípravy veřejného vystoupení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku. 1. vyd. V Praze: Institut umění, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7008-231-7.

DOHNALOVÁ Lenka, HUDBA. https://www.idu.cz/cs/o-nas/veda-a-vyzkum/vedeckovyzkumne-projekty/1149-promeny-hudebniho-sektoru-vlivem-novych-technologii

LEBRECHT, Norman. Mýtus jménem Maestro: velcí dirigenti v honbě za mocí-. Překlad Libuše Burianová-Hasenöhrlová. Praha: ICN Polyart Prague, 2003. 374 s., [16] s. příl.

LEBRECHT, Norman. Who killed classical music?: Maestros, managers, and corporate politics. Secaucus, N.J.: Carol Pub. Group, 1996. ISBN 9781559724159.

ŠTILEC, Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

www.ifpi.cz

www.ifpi.com

Doporučená literatura a prameny:

HÖHNE, Steffen. Kunst- und Kulturmanagement: Eine Einführung. Stuttgart: UTB, 2009. ISBN 978-3825232788.

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). In: Český statistický úřad [online]. Praha, 2007 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

Music Industry. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného splnění ústní zkoušky je znalost základní struktury hudebního průmyslu jako komplexu spojujícího živé provozování hudby (včetně všech modalit jako jsou festivaly, koncertní řady a podobně), nakladatelství, nahrávací (gramofonový) průmysl a průmysl výroby hudebních nástrojů, odlišnosti jednotlivých segmentů a propojenost s mediální sférou, rentabilita a ziskovost celého komplexu ve srovnání s filmovým průmyslem a sférou showbusinessu, analogie a vazby. Do praktické části zkoušky náleží vypracování kalkulace vydání notového záznamu skladby, audio a video nahrávky, koncertu.

Teoretická část 60 %

Praktická část 40 %

Povinná účast studentů na přednáškách min. 70 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů