Písemná práce ročníková 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PR4 zkouška 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je vysvětlit základní zásady při koncipování odborného textu: výběr tématu, heuristika a její principy, literatura a prameny, přímé a nepřímé prameny, písemné, hmotné, zvukové prameny a jejich kritika, metodologie a metoda jako prostředek k účinnému zpracování tématu a naučit studenta kvalitnímu písemnému výstupu, který je přípravou na psaní bakalářské práce. Naučit studenty vysvětlit a v praxi umět rozlišit rozdíl mezi plagiátorstvím a využitím odborné literatury. V některých případech může být písemná práce druhého ročníku bc. studia přípravnou studií k bakalářské práci.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student získá praktické znalosti a schopnosti zvolit adekvátní téma písemné práce, vypracovat podrobný seznam pramenů a literatury, zvolit správný metodologický aparát a obhájit výběr, strukturu, metodologii a obsah definitivní verze své zvolené práce. Přesná znalost toho, co je a co není plagiát, odhalování dezinformací.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARTOŠ, Josef. Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1999. 93 s. ISBN 80-7067-976-X.

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9.

www.iso690.zcu.cz

https://is.muni.cz/el/1456/jaro2006/D_HP/sp_1_.pdf

Doporučená literatura a prameny:

http://fim.uhk.cz/kroky/old/!_data/seminarka/Struktura_seminarni_prace.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží na konci semestru podrobně vypracovanou definitivní verzi písemné práce na téma, které se vztahuje k hudební produkci a dokáže obhájit strukturu, rozsah, obsah i stylistickou úroveň své práce, definitivně doplní podrobný seznam případných pramenů a všech dalších informačních zdrojů, vysvětlí rozdíl mezi prameny a literaturou a tuto problematiku demonstruje na své definitivní verzi písemné práci. Dokáže vysvětlit a obhájit metodickou a metodologickou část své práce, o níž se v písemném projevu opírá. Přesně definuje plagiátorství a rozdíl mezi správným a nesprávným užitím informačních zdrojů.

Teoretická část 20 %

Praktická část 80 %

Povinná docházka minimálně 60 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů