Akustika hudebních nástrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AHN ZK 2 2PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování bude student mít základní teoretické znalosti o akustických vlastnostech hudebních nástrojů a ve vazbě na jejich akustickou typologii, bude znát fyzikální principy vzniku zvuku u různých typů hudebních nástrojů a projevy jejich vyzařování do prostoru. Bude znát vliv těchto principů na akustické pole. Bude schopen využít těchto znalostí ve zvukové tvorbě k praktickému postavení hudebních nástrojů před mikrofonem /posluchačem a k vytváření zvukového obrazu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět má za cíl seznámit studenty s akustickou typologií hudebních nástrojů, s fyzikálními principy vzniku zvuku u různých typů hudebních nástrojů, s důsledkem pro akustické pole vyzařované různými nástrojovými druhy a s využíváním těchto znalostí ve zvukové tvorbě.

Tematické okruhy:

Zdroj hudebního zvuku jako akustický systém; model vzniku tónu (excitátor, oscilátor, rezonátor); rozdělení hudebních nástrojů podle akustických hledisek;

Chordofony; kmitání strun; vlastnosti rezonátoru; kobylka; vibrační obrazce; frekvenční přenosová charakteristika;

Barva tónu smyčcových nástrojů; souvislost barvy tónu se spektrem a vnímanou kvalitou zvuku; další strunné nástroje: kytara, klavír;

Aerofony; oscilační mechanismy; chvění vzdušných sloupců; tvary rezonátorů; jazýčkové nástroje; ladění;

Ovlivnění tónu aerofonů způsobem kmitání oscilátoru, materiálem a tvarem rezonátoru a zakončením; žesťové dechové nástroje; ladění; aktivní harmonikový jazýček;

Idiofony a membranofony; kmitání tyčí, desek a blan; směrovost vyzařování; barva zvuku vyladěných a nevyladěných bicích nástrojů; 3D nástroje;

Píšťalové varhany; vznik zvuku v retné píšťale; výstavba zvuku varhan; rejstříková a strojová dispozice a vazba na prostor

Barva tónu retných a jazykových píšťal; vliv vzdušnic a traktury na vlastnosti tónu; souvislost vlastností prostoru s menzurací píšťal a zněním jednotlivých strojů varhan

Hlas; hlasivky; vokální trakt; dech; formanty (vokály, konsonanty); dynamické vlastnosti (šepot, přízvuk); melodie a srozumitelnost řeči; rozsah intonace a techniky zpěvního hlasu;

Souvislost oscilačních mechanismů a ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění;

Dynamické a výkonové vlastnosti hudebních nástrojů, směrové vyzařovací vlastnosti hudebních nástrojů;

Vývoj hudebních nástrojů a hudebních prostorů, kvalita zvuku: akustická kvalita hudebních nástrojů a ovlivnění zvukových vlastností typy prostorů, estetická kvalita;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

OTČENÁŠEK, Zdeněk a kol. Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení. Praha: AMU, 2018. ISBN 978-80-7331-467-5.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

SYROVÝ, Václav. Kapitoly o varhanách. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-009-0.

ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. ISBN 14-792-78.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů