Akustika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AK zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět má za cíl seznámit studenty s fyzikálními veličinami používanými v akustice k popisu akustického pole, k charakterizaci přenosů akustické energie a k modelování akustických soustav a přenosů mezi nimi. Druhá část má za cíl připravit studenty k vykonání státní závěrečné zkoušky z Hudební akustiky a dát do souvislosti znalosti, které studenti v průběhu studia získávali v jednotlivých specializovaných, akusticky zaměřených předmětech: Úvod do akustiky pro hudební obory AMU, Hudební akustika, Úvod do psychoakustických měření, Akustika hudebních nástrojů, Prostorová akustika, Akustická měření, Elektroakustika.

Tematické okruhy:

Historie akustických poznání: metody výzkumů problematiky vytváření, šíření a vnímání zvuku; zásadní akustické objevy a zákony;

Základní akustické veličiny a jejich interpretace: akustický tlak; akustická rychlost; objemová rychlost; akustický výkon a energie; akustická intenzita; hustota energie;

Základní hodnoty akustických veličin: špičkové, efektivní, střední, logaritmické; dB a výpočty s nimi; lineární a logaritmické stupnice; časový průběh veličiny;

Impedance: akustická, měrná, mechanická; akustické prvky: rezistor, inertor, elastor;

Akustické soustavy; elektroakustické a elektromechanické analogie;

Souvislosti mezi mechanickými a akustickými soustavami; akustické vedení; impedanční přizpůsobení; důsledky vlastností akustických vedení;

Státnicový okruh 1. Fyzikální akustika: co je zvuk; hudební zvuk; fyzikální principy jeho vzniku a šíření; kmitání; tlumení; rezonance; interference; vlnění;

Státnicový okruh 2. Hudební signál: analogový a digitální; typologie a přenos hudebního signálu; tón a hluk; tranzientní jevy; časové a frekvenční analýzy; spektrogram; syntéza hudebních signálů; elektronické hudební nástroje;

Státnicový okruh 3. Prostorová akustika: akustické pole; vlastní kmity prostoru; dozvuk; úpravy prostoru; akustická pohltivost a neprůzvučnost; experimentální akustika; kalibrace; chyby měření;

Státnicový okruh 4. Akustika zdrojů zvuku I.: akustická typologie zdrojů; výška tónu, typy ladění, dynamické, výkonové, barevné a směrové vlastnosti; chordofony: kmity a buzení struny, rezonátory, vibrační obrazce; přenos energie a přenosová charakteristika; Idiofony a membranofony: kmitání tyčí, desek a blan; směrovost vyzařování; barva zvuku vyladěných a nevyladěných bicích nástrojů; 3D nástroje;

Státnicový okruh 4. Akustika zdrojů zvuku II.: Aerofony: oscilační mechanismy vzdušných sloupců; vliv rezonátorů; Píšťalové varhany: retná píšťala; rejstříková a strojová dispozice a vazba na prostor; Hlas: hlasivky; vokální trakt; dech; formanty; dynamické a intonační vlastnosti; mluvní a zpěvní hlasový projev;

Státnicový okruh 5. Psychoakustika: hodnocení vlastností zvuku poslechem; fyzikální a vnímané vlastností zvuku; sluchové pole; faktory ovlivňující percepci zvuku; fyziologie slyšení; psychoakustická měření; etické principy; limity vnímání; křivky stejné hlasitosti; kritická šířka pásma; ochrana sluchu; sluchové ztráty; audiometrie;

Výsledky učení

Po absolvování bude student mít znalosti potřebné k popisu akustického pole a k charakterizaci přenosů akustické energie pomocí fyzikálních veličin používaných v akustice, porozumí principům používaným k modelování akustických soustav a přenosů mezi nimi a bude teoreticky připraven na vypracování témat okruhů prokazujících znalosti u státní závěrečné zkoušky z Hudební akustiky.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Úvod do akustiky pro hudebníky, Hudební akustika a Akustika hudebních nástrojů.

Literatura

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

OTČENÁŠEK, Zdeněk a kol. Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení. Praha: AMU, 2018. ISBN 978-80-7331-467-5.

SYROVÝ, Václav. Kapitoly o varhanách. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-009-0.

ŠKVOR, Zdeněk. Elektroakustika a akustika. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05034-7.

ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. ISBN 14-792-78.

VONDRÁŠEK, Martin a kol. Akustika hudebních prostorů v České republice 1 až 6. Praha: AMU, 2008 až 2015. ISBN 978-80-7331-141-4, ISBN 978-80-7331-160-5, ISBN 978-80-7331-196-4, ISBN 978-80-7331-315-9, ISBN 978-80-7331-288-6, ISBN 978-80-7331-344-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

Výuka probíhá letním semestru v pondělí 14:50 - 16:20

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů