Akustika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AK zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování bude student mít znalosti potřebné k popisu akustického pole a k charakterizaci přenosů akustické energie pomocí fyzikálních veličin používaných v akustice, porozumí principům používaným k modelování akustických soustav a přenosů mezi nimi a bude teoreticky připraven na vypracování témat okruhů prokazujících znalosti u státní závěrečné zkoušky z Hudební akustiky.

Forma studia

přednáška, 2 h /týdně

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Úvod do akustiky pro hudebníky, Hudební akustika a Akustika hudebních nástrojů.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět má za cíl seznámit studenty s fyzikálními veličinami používanými v akustice k popisu akustického pole, k charakterizaci přenosů akustické energie a k modelování akustických soustav a přenosů mezi nimi. Druhá část má za cíl připravit studenty k vykonání státní závěrečné zkoušky z Hudební akustiky a dát do souvislosti znalosti, které studenti v průběhu studia získávali v jednotlivých specializovaných, akusticky zaměřených předmětech: Úvod do akustiky pro hudební obory AMU, Hudební akustika, Úvod do psychoakustických měření, Akustika hudebních nástrojů, Prostorová akustika, Akustická měření, Elektroakustika.

Tematické okruhy:

Historie akustických poznání: metody výzkumů problematiky vytváření, šíření a vnímání zvuku; zásadní akustické objevy a zákony;

Základní akustické veličiny a jejich interpretace: akustický tlak; akustická rychlost; objemová rychlost; akustický výkon a energie; akustická intenzita; hustota energie;

Základní hodnoty akustických veličin: špičkové, efektivní, střední, logaritmické; dB a výpočty s nimi; lineární a logaritmické stupnice; časový průběh veličiny;

Impedance: akustická, měrná, mechanická; akustické prvky: rezistor, inertor, elastor;

Akustické soustavy; elektroakustické a elektromechanické analogie;

Souvislosti mezi mechanickými a akustickými soustavami; akustické vedení; impedanční přizpůsobení; důsledky vlastností akustických vedení;

Státnicový okruh 1. Fyzikální akustika: co je zvuk; hudební zvuk; fyzikální principy jeho vzniku a šíření; kmitání; tlumení; rezonance; interference; vlnění;

Státnicový okruh 2. Hudební signál: analogový a digitální; typologie a přenos hudebního signálu; tón a hluk; tranzientní jevy; časové a frekvenční analýzy; spektrogram; syntéza hudebních signálů; elektronické hudební nástroje;

Státnicový okruh 3. Prostorová akustika: akustické pole; vlastní kmity prostoru; dozvuk; úpravy prostoru; akustická pohltivost a neprůzvučnost; experimentální akustika; kalibrace; chyby měření;

Státnicový okruh 4. Akustika zdrojů zvuku I.: akustická typologie zdrojů; výška tónu, typy ladění, dynamické, výkonové, barevné a směrové vlastnosti; chordofony: kmity a buzení struny, rezonátory, vibrační obrazce; přenos energie a přenosová charakteristika; Idiofony a membranofony: kmitání tyčí, desek a blan; směrovost vyzařování; barva zvuku vyladěných a nevyladěných bicích nástrojů; 3D nástroje;

Státnicový okruh 4. Akustika zdrojů zvuku II.: Aerofony: oscilační mechanismy vzdušných sloupců; vliv rezonátorů; Píšťalové varhany: retná píšťala; rejstříková a strojová dispozice a vazba na prostor; Hlas: hlasivky; vokální trakt; dech; formanty; dynamické a intonační vlastnosti; mluvní a zpěvní hlasový projev;

Státnicový okruh 5. Psychoakustika: hodnocení vlastností zvuku poslechem; fyzikální a vnímané vlastností zvuku; sluchové pole; faktory ovlivňující percepci zvuku; fyziologie slyšení; psychoakustická měření; etické principy; limity vnímání; křivky stejné hlasitosti; kritická šířka pásma; ochrana sluchu; sluchové ztráty; audiometrie;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

OTČENÁŠEK, Zdeněk a kol. Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení. Praha: AMU, 2018. ISBN 978-80-7331-467-5.

SYROVÝ, Václav. Kapitoly o varhanách. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-009-0.

ŠKVOR, Zdeněk. Elektroakustika a akustika. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05034-7.

ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. ISBN 14-792-78.

VONDRÁŠEK, Martin a kol. Akustika hudebních prostorů v České republice 1 až 6. Praha: AMU, 2008 až 2015. ISBN 978-80-7331-141-4, ISBN 978-80-7331-160-5, ISBN 978-80-7331-196-4, ISBN 978-80-7331-315-9, ISBN 978-80-7331-288-6, ISBN 978-80-7331-344-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu je nezbytná účast ve výuce (60 %) a aktivní zapojení do shrnutí znalostí z akusticky zaměřených předmětů, které student absolvoval v 1 až 5 semestru bakalářského studia Zvukové tvorby (40 %).

Poznámka

Výuka probíhá v pondělí 14:00 - 15:30

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů