Hudební a psychologická akustika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HPAK2 zkouška 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Barva zvuku: vícerozměrnost, akustické a psychoakustické pojetí

Objektivní příčinnost barvy: spektrální (frekvenční struktura zvukového signálu a její vnitřní interakce), časová (změny v periodicitě a nepravidelnosti)

Percepční prostory ve vztahu k trojrozměrnému zobrazení hudebního signálu: Rovina dynamická (časová obálka, perkusní neperkusní, tremolo), melodická (frekvence, okamžitá frekvence, harmonicita, vibrato), harmonická (základní typologie hudebních signálů).

Výklad zvukových spekter: Schumannovy zákony barvy tónu a jejich aplikace, intervalové a formantové pojetí

Zdroje hudebního zvuku: měření vibrací chordofonů, kmitání strun, vlastnosti rezonátoru; měření aerofonů, oscilační mechanismy, chvění vzdušných sloupců Měření vibrací idiofonů a membranofonů, kmitání tyčí, desek a blan;

Ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění

Hlas: Měření hlasového ústrojí člověka, hlasivky, vokální trakt, formanty (vokály, konsonanty); Dynamické vlastnosti (šepot, přízvuk); Melodie a srozumitelnost řeči

Zpěvní hlas: Měření hlasového pole, vývoj a rozdělení podle rozsahu, intonace a technika zpěvního hlasu, měření dýchání

Zvuk v prostoru: Binaurální slyšení, časo-prostorové vnímání zvuku, barva zvuku jako binaurální fenomén

Prostorové vlastnosti hudebních nástrojů (dynamické, výkonové), ovlivnění zvuku prostorovou akustikou

Varhany: Píšťalové varhany, barva tónu retné a jazykové píšťaly, výstavba zvuku varhan, rejstříková dispozice

Elektronické varhany, syntéza statická a dynamická (lineární/nelineární), metody součtové/rozdílové, furierovské/nefurierovské, modulační, tvarové, řízená filtrace komplexního signálu;

Fyzikální a matematické modelováni

Výsledky učení

Předmět rozšiřuje základní znalosti týkající se vnímání hudebních signálů. Student se seznámí s psychoakustickými jevy spojenými s vnímáním zvuku, s psychoakustickými dimenzemi, jejich fyziologickými příčinami a se souvislostmi mezi subjektivně vnímanými vlastnostmi zvuku a objektivními vlastnostmi zvukových signálů.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziologické a hudební akustiky

Literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU 2003 kap. 3, 5

Otčenášek, Zdeněk: O subjektivním hodnocení zvuku, AMU 2008

Syrový, Václav: Kapitoly o varhanách, AMU 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita, účast.

Poznámka

Výuka v letním semestru r. 2021 probíhá do odvolání distančně, každé pondělí od 16:25 - 17:55

Distanční výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://?meet.vpsfree.cz/?vyukaMARCHAMU?

(pro přihlášení vymažte z adresy všechny ? otazníky)

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte své jméno

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů