Hudební a psychologická akustika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HPAK2 ZK 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět rozšiřuje základní znalosti týkající se vnímání hudebních signálů. Student se seznámí s psychoakustickými jevy spojenými s vnímáním zvuku, s psychoakustickými dimenzemi, jejich fyziologickými příčinami a se souvislostmi mezi subjektivně vnímanými vlastnostmi zvuku a objektivními vlastnostmi zvukových signálů.

Forma studia

2 hodiny týdně.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziologické a hudební akustiky

Obsah kurzu

Barva zvuku: vícerozměrnost, akustické a psychoakustické pojetí

Objektivní příčinnost barvy: spektrální (frekvenční struktura zvukového signálu a její vnitřní interakce), časová (změny v periodicitě a nepravidelnosti)

Percepční prostory ve vztahu k trojrozměrnému zobrazení hudebního signálu: Rovina dynamická (časová obálka, perkusní neperkusní, tremolo), melodická (frekvence, okamžitá frekvence, harmonicita, vibrato), harmonická (základní typologie hudebních signálů).

Výklad zvukových spekter: Schumannovy zákony barvy tónu a jejich aplikace, intervalové a formantové pojetí

Zdroje hudebního zvuku: měření vibrací chordofonů, kmitání strun, vlastnosti rezonátoru; měření aerofonů, oscilační mechanismy, chvění vzdušných sloupců Měření vibrací idiofonů a membranofonů, kmitání tyčí, desek a blan;

Ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění

Hlas: Měření hlasového ústrojí člověka, hlasivky, vokální trakt, formanty (vokály, konsonanty); Dynamické vlastnosti (šepot, přízvuk); Melodie a srozumitelnost řeči

Zpěvní hlas: Měření hlasového pole, vývoj a rozdělení podle rozsahu, intonace a technika zpěvního hlasu, měření dýchání

Zvuk v prostoru: Binaurální slyšení, časo-prostorové vnímání zvuku, barva zvuku jako binaurální fenomén

Prostorové vlastnosti hudebních nástrojů (dynamické, výkonové), ovlivnění zvuku prostorovou akustikou

Varhany: Píšťalové varhany, barva tónu retné a jazykové píšťaly, výstavba zvuku varhan, rejstříková dispozice

Elektronické varhany, syntéza statická a dynamická (lineární/nelineární), metody součtové/rozdílové, furierovské/nefurierovské, modulační, tvarové, řízená filtrace komplexního signálu;

Fyzikální a matematické modelováni

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU 2003 kap. 3, 5

Otčenášek, Zdeněk: O subjektivním hodnocení zvuku, AMU 2008

Syrový, Václav: Kapitoly o varhanách, AMU 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita, účast.

Poznámka

Výuka v letním semestru r. 2021 probíhá do odvolání distančně, každé pondělí od 15:30 - 17:00

první lekce dne 15.3.

Distanční výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://meet.vpsfree.cz/vyukaMARCHAMU

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte své jméno

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů