Kódování zvuku v současných médiích 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171KZSM2 zkouška 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zpracování zvukových záznamů v současných elektronických médiích a s vlivem neentropického neboli ztrátového kódování na kvalitu zvuku.

Předmět přináší zevrubný pohled na problematiku zpracování zvukových záznamů v současných elektronických médiích. Jeho jádro tvoří neentropické neboli ztrátové kódování, které je využíváno v naprosté většině současných forem distribuce zvukového obsahu. Ve dvou navazujících semestrech se studenti postupně seznámí jak s teoretickými předpoklady a základy použitých principů digitálního kódování zvuku, tak s jejich praktickou realizací. Významnou součást předmětu tvoří prezentace vlivu aplikace ztrátového kódování a jeho kaskádovitého řetězení na subjektivní vnímání zvukové kvality a diskuse možností, jak jim může autor zvukového díla předejít.

Tematické okruhy:

1.Digitální vysílací řetězec a jeho struktura v současných elektronických médiích

2.Distribuční zvukové nosiče a primární, resp. vstupní zdrojová nahrávka (1. fáze)

3.Studiové odbavovací systémy (2. fáze)

4.Výstupní modulační procesor (3. fáze)

5.Digitální vysílání - emise (4. fáze) (DAB+, konfigurace zvukových kodeků používaných v praxi)

6.Výzkumná metoda MUSHRA (metodika, výběr testovacích zvukových ukázek, návrh experimentu, příprava stimulů, kotvy, sestavení posluchačského panelu, výzkumný software webMUSHRA, post-screening, statistické vyhodnocení)

7.Vliv výstupního modulačního procesoru na subjektivní vnímání zvukové kvality

8.Vliv samostatných neentropických zvukových kodeků v současném digitálním vysílacím řetězci na subjektivní vnímání zvukové kvality

9.Vliv zřetězení neentropických zvukových kodeků v současném digitálním vysílacím řetězci na subjektivní vnímání zvukové kvality

10.Specifikace charakteru subjektivně vnímaných změn zvuku a zásady pro konečné zpracování nahrávky

Výsledky učení

Studenti, po absolvování obou semestrů předmětu, získají konkrétní představu o tom, jakým způsobem je finální studiový zvukový záznam v současných elektronických médiích dále zpracováván a ovlivňován a kterými fázemi prochází, než se dostane k posluchači. Budou se dobře orientovat v principech ztrátového kódování a znát jaká úskalí čekají na jejich nahrávky ve vysílacím procesu. Studenti získají praktickou zkušenost se sluchovou identifikací a analýzou nežádoucích zvukových artefaktů, které při neentropickém zpracování mohou vznikat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2008. ISBN 978-80-7331-113-1.

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-323-4.

Doporučená literatura:

OREL, Miroslav, FACOVÁ, Věra a kol. Člověk, jeho smysly a svět. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2946-6.

BOSI, Marina a GOLDBERG, Richard E. Psychoacoustic Models for Audio Coding. In: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. Boston, MA: Springer, 2003, s. 179-200. The Springer International Series in Engineering and Computer Science, vol. 721. ISBN 978-1-4020-7357-1.

HERRE, Jürgen a DICK, Sascha. Psychoacoustic Models for Perceptual Audio Coding - A Tutorial Review. Applied Sciences 9, 2019, č. 14, 2854, s. 1-22. ISSN 2076-3417.

SCHAFER, Raymond Murray. The Soundscape: Our Sonic Environment and The Tuning of the World. Rochester, VT: Destiny Books, 1994. ISBN 978-0892814558.

SYROVÝ, Václav. Zvuk jako autonomní estetický objekt?. Disk 21, 2007, s. 95-107. ISSN 1213-8665.

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

SYROVÝ, Václav a GUŠTAR, Milan. Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2016. ISBN 978-80-7331-383-8.

SHANNON, Claude Elwood a WEAVER, Warren. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1963. ISBN 978-0252725487.

SHANNON, Claude Elwood. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal 27, 1948, č. 3, s. 379-423. ISSN 0005-8580.

JOHNSTON, James D. Estimation of Perceptual Entropy Using Noise Masking Criteria. In: Proceedings: ICASSP-88., International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 5, New York, NY, USA April 11-14 1988. New York, NY: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1988, str. 2524-2527.

PAINTER, Ted a SPANIAS, Andreas S. A Review of Algorithms for Perceptual Coding of Digital Audio Signals. In: Proceedings of 13th International Conference on Digital Signal Processing, vol. 1, Santorini, Greece July 2-4 1997. Patras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1997, s. 179-208. ISBN 978-0-7803-4137-1.

HANS, Mat C. a SCHAFER, Ronald W. Lossless Compression of Digital Audio. IEEE Signal Processing Magazine 18, 2001, č. 4, s. 21-32. ISSN 1053-5888.

BRANDENBURG, Karlheinz a POPP, Harald. An Introduction to MPEG Layer-3. EBU Technical Review 283, 2000, s. 1-15. ISSN 1019-6587.

BRANDENBURG, Karlheinz. MP3 and AAC Explained. In: Proceedings of the AES 17th International Conference on High Quality Audio Coding, Florence, Italy September 2-5 1999. New York, NY: Audio Engineering Society, 2000, s. 99-111. ISBN 978-0937803387.

HERRE, Jürgen a DIETZ, Martin. MPEG-4 High-Efficiency AAC coding [Standards in a Nutshell]. IEEE Signal Processing Magazine 25, 2008, č. 3, s. 137-142. ISSN 1053-5888.

ZYKA, Karel. The Influence of the Bitrate Level on the Subjective Sound Quality Perception of the Concatenated Non-Entropic Audio Coding Algorithms in the Digital Broadcasting Chain. Radioengineering 29, 2020, č. 4, s. 672-682. ISSN 1210-2512.

ORBAN, Robert a OGONOWSKI, Greg. Maintaining Audio Quality in the Broadcast Facility [online]. Orban, 2003 [cit. 10.8.2021]. Dostupné z: https://static1.squarespace.com/static/58f8d954b8a79b4ccf726c3b/t/5996dbf946c3c49fde3465b2/1503058938405/Maintaining+Audio+Quality+in+the+Broadcast+Facility.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Student složí ústní zkoušku formou odpovědí na 3 otázky vybrané z tematických okruhů.

Je vyžadována 90% přítomnost ve výuce a hodnotí se aktivita ve výuce.

Další požadavky na studenta: základní znalosti v oblasti zvukové techniky, hudební akustiky, elektroakustiky a zvukové tvorby.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů