Kódování zvuku v současných médiích 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171KZSM2 ZK 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti, po absolvování obou semestrů předmětu, získají konkrétní představu o tom, jakým způsobem je finální studiový zvukový záznam v současných elektronických médiích dále zpracováván a ovlivňován a kterými fázemi prochází, než se dostane k posluchači. Budou se dobře orientovat v principech ztrátového kódování a znát jaká úskalí čekají na jejich nahrávky ve vysílacím procesu. Studenti získají praktickou zkušenost se sluchovou identifikací a analýzou nežádoucích zvukových artefaktů, které při neentropickém zpracování mohou vznikat.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zpracování zvukových záznamů v současných elektronických médiích a s vlivem neentropického neboli ztrátového kódování na kvalitu zvuku.

Předmět přináší zevrubný pohled na problematiku zpracování zvukových záznamů v současných elektronických médiích. Jeho jádro tvoří neentropické neboli ztrátové kódování, které je využíváno v naprosté většině současných forem distribuce zvukového obsahu. Ve dvou navazujících semestrech se studenti postupně seznámí jak s teoretickými předpoklady a základy použitých principů digitálního kódování zvuku, tak s jejich praktickou realizací. Významnou součást předmětu tvoří prezentace vlivu aplikace ztrátového kódování a jeho kaskádovitého řetězení na subjektivní vnímání zvukové kvality a diskuse možností, jak jim může autor zvukového díla předejít.

Tematické okruhy:

1.Digitální vysílací řetězec a jeho struktura v současných elektronických médiích

2.Distribuční zvukové nosiče a primární, resp. vstupní zdrojová nahrávka (1. fáze)

3.Studiové odbavovací systémy (2. fáze)

4.Výstupní modulační procesor (3. fáze)

5.Digitální vysílání - emise (4. fáze) (DAB+, konfigurace zvukových kodeků používaných v praxi)

6.Výzkumná metoda MUSHRA (metodika, výběr testovacích zvukových ukázek, návrh experimentu, příprava stimulů, kotvy, sestavení posluchačského panelu, výzkumný software webMUSHRA, post-screening, statistické vyhodnocení)

7.Vliv výstupního modulačního procesoru na subjektivní vnímání zvukové kvality

8.Vliv samostatných neentropických zvukových kodeků v současném digitálním vysílacím řetězci na subjektivní vnímání zvukové kvality

9.Vliv zřetězení neentropických zvukových kodeků v současném digitálním vysílacím řetězci na subjektivní vnímání zvukové kvality

10.Specifikace charakteru subjektivně vnímaných změn zvuku a zásady pro konečné zpracování nahrávky

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2008. ISBN 978-80-7331-113-1.

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-323-4.

Doporučená literatura:

OREL, Miroslav, FACOVÁ, Věra a kol. Člověk, jeho smysly a svět. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2946-6.

BOSI, Marina a GOLDBERG, Richard E. Psychoacoustic Models for Audio Coding. In: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. Boston, MA: Springer, 2003, s. 179-200. The Springer International Series in Engineering and Computer Science, vol. 721. ISBN 978-1-4020-7357-1.

HERRE, Jürgen a DICK, Sascha. Psychoacoustic Models for Perceptual Audio Coding - A Tutorial Review. Applied Sciences 9, 2019, č. 14, 2854, s. 1-22. ISSN 2076-3417.

SCHAFER, Raymond Murray. The Soundscape: Our Sonic Environment and The Tuning of the World. Rochester, VT: Destiny Books, 1994. ISBN 978-0892814558.

SYROVÝ, Václav. Zvuk jako autonomní estetický objekt?. Disk 21, 2007, s. 95-107. ISSN 1213-8665.

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

SYROVÝ, Václav a GUŠTAR, Milan. Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2016. ISBN 978-80-7331-383-8.

SHANNON, Claude Elwood a WEAVER, Warren. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1963. ISBN 978-0252725487.

SHANNON, Claude Elwood. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal 27, 1948, č. 3, s. 379-423. ISSN 0005-8580.

JOHNSTON, James D. Estimation of Perceptual Entropy Using Noise Masking Criteria. In: Proceedings: ICASSP-88., International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 5, New York, NY, USA April 11-14 1988. New York, NY: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1988, str. 2524-2527.

PAINTER, Ted a SPANIAS, Andreas S. A Review of Algorithms for Perceptual Coding of Digital Audio Signals. In: Proceedings of 13th International Conference on Digital Signal Processing, vol. 1, Santorini, Greece July 2-4 1997. Patras: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1997, s. 179-208. ISBN 978-0-7803-4137-1.

HANS, Mat C. a SCHAFER, Ronald W. Lossless Compression of Digital Audio. IEEE Signal Processing Magazine 18, 2001, č. 4, s. 21-32. ISSN 1053-5888.

BRANDENBURG, Karlheinz a POPP, Harald. An Introduction to MPEG Layer-3. EBU Technical Review 283, 2000, s. 1-15. ISSN 1019-6587.

BRANDENBURG, Karlheinz. MP3 and AAC Explained. In: Proceedings of the AES 17th International Conference on High Quality Audio Coding, Florence, Italy September 2-5 1999. New York, NY: Audio Engineering Society, 2000, s. 99-111. ISBN 978-0937803387.

HERRE, Jürgen a DIETZ, Martin. MPEG-4 High-Efficiency AAC coding [Standards in a Nutshell]. IEEE Signal Processing Magazine 25, 2008, č. 3, s. 137-142. ISSN 1053-5888.

ZYKA, Karel. The Influence of the Bitrate Level on the Subjective Sound Quality Perception of the Concatenated Non-Entropic Audio Coding Algorithms in the Digital Broadcasting Chain. Radioengineering 29, 2020, č. 4, s. 672-682. ISSN 1210-2512.

ORBAN, Robert a OGONOWSKI, Greg. Maintaining Audio Quality in the Broadcast Facility [online]. Orban, 2003 [cit. 10.8.2021]. Dostupné z: https://static1.squarespace.com/static/58f8d954b8a79b4ccf726c3b/t/5996dbf946c3c49fde3465b2/1503058938405/Maintaining+Audio+Quality+in+the+Broadcast+Facility.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Student složí ústní zkoušku formou odpovědí na 3 otázky vybrané z tematických okruhů.

Je vyžadována 90% přítomnost ve výuce a hodnotí se aktivita ve výuce.

Další požadavky na studenta: základní znalosti v oblasti zvukové techniky, hudební akustiky, elektroakustiky a zvukové tvorby.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů