Lidský hlas

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171LH Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování student bude znát anatomii hlasotvorného aparátu, fyziologické principy a funkce orgánů zahrnutých do tvorby hlasu a objektivní interpretaci způsobů tvorby hlasu, jakož i jeho vlastností se zaměřením na subjektivní popis vlastností hlasu a akustické souvislosti.

Forma studia

Interaktivní výuka. Součástí je:

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro studium je aktivní vzdělávání v oblasti procesů tvorby hlasu a základní znalosti fyziologie lidského těla.

Obsah kurzu

 1. Úvod do problematiky předmětu lidský hlas (2h - diskuze)
 2. Anatomie a funkční fyziologie hlasového systému, principy vzniku poruch hlasu (2h - teorie)
 3. Příklady akustické analýzy hlasu v praxi (2h - workshop)
 4. Hlas jako zvuk, akustika hlasu (výška, intenzita hlasu, akustické spektrum, formanty) (2h - teorie)
 5. Individuální měření hlasového pole a vibrací povrchu těla (2h na studenta)
 6. Akustické a vibrační metody objektivního pozorování hlasového systému (2h - teorie)
 7. Optické pozorování hlaso-tvorného aparátu (stroboskopie, videokymografie, vysokorychlostní snímání) (1h - teorie, 1h - workshop)
 8. Praktické ukázky percepčních poslechových testů (2h - worhshop)
 9. Základy psycho-akustiky (percepčního hodnocení) hlasu (2h - teorie)
 10. Hlasové rejstříky I (mechanizmy kmitání hlasivek, percepční rozdíly, rezonance hlasu) (2h - teorie)
 11. Rezonance hlasu (akustické a pedagogické pojetí) a hlasové kvality (dle Estill voice model, Complete vocal technique a Universal voice system)
 12. Vyhodnocení výsledků percepčních hodnocení a opakování (2h - diskuze)

Doporučená nebo povinná literatura

Kučera M, Frič M, Fritzlová K, Halíř M. Vokologie I - funkční diagnostika a léčba hlasových poruch. AMU v Praze, 2019

Dršata J, a kol: Foniatrie - hlas, Tobiáš, 2010

Švec Jan: Studium mechanicko-akustických vlastností zdroje lidského hlasu. (Disertační práce). Palackého Univerzita, Olomouc (1996)

Titze IR.: Principles of Voice Production, second edn. National Center for Voice and Speech, Iowa City IA, 2000.

Frič M. Objektivní a psychoakustické aspekty hodnocení lidského hlasu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky; 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou přiděleny na základě:

 1. domáci úkol na výběr z možností:

+ samostatná prezentace na závěrečném semináři (5-10 min [libovolné vokologické téma]), nebo sepsaná esej 1 strana A4;

+ účast na měření vlastního hlasového pole a jeho rozbor a poslechový rozbor;

+ rozbor cizích 2 hlasových polí a jejich percepční hodnocení}

 1. zápočtový test minimálně 60% bodů

-Účast na přednáškách není povinná, ale z témat, kterých se online/ prezenčně neúčastníte dostanete po jedné otázce k slovnímu zodpovězení při závěrečném testu

Webová stránka předmětu

Zajímavé
odkazy
na
publikace
a
vzdělávací
akce
naleznete
na:
https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/hlas-vokologie/

Poznámka

Předpokládaný typ výuky a rozvrh: kombinovaná forma (přednášky budou v případě možnosti prezenčně a zároveň online (Teams neb zoom), s možností zpětného prohlížení záznamů přednášek.

Předpokládaný čas přednášek: pondělí 16:00 - 17:30

Pokud tento rozvrh již při zápisu nevyhovuje, napište na marek.fric@hamu.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů