Příprava magisterské práce HR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PMPHR zápočet 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborný dohled nad realizací diplomové práce po stránce obsahové i formální. Vedoucí diplomové práce pomáhají studentům při způsobu zpracování získaných pramenů a literatury, konzultují postup rozpracování tématu do jednotlivých kapitol a práci na jednotlivých částech textu. Nedílnou součástí je sledování dodržování citačních norem a jejich použití v odborném textu, konzultace k tvorbě obrazových a textových příloh.

Tematické okruhy:

  1. Rozpracování osnovy diplomové práce, tvorba konkrétních kapitol
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu
  3. Dodatečný výběr pramenů a literatury podle vývoje práce na daném tématu
  4. Zapracování připomínek do textu dle instrukcí vedoucího diplomové práce
  5. Intenzívní práce na tvorbě textu
  6. Vypracování obrazových a textových příloh práce

Výsledky učení

Student projevuje na vysoké úrovni dovednosti v kritickém myšlení a kritickém uvědomění. Důsledně analyzuje, zkoumá, využívá a kreativně a vhodně reaguje na verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbu, nápady a podněty od ostatních. Je schopen a ochoten komunikovat znalosti a myšlenky i jiným způsobem než notovým zápisem, uměleckým výkonem a/nebo jinými hudebními výstupy (záznamy atd.).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

Doporučená literatura:

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Další literaturu a prameny upřesní vyučující na základě tématu magisterské práce studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě pravidelných konzultací ke sběru podkladů a postupného předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce a zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů