Specializovaná sluchová analýza 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSAN8 ZK 4 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po pravidelném a intenzivním cvičení sluchu ovládá sluchovou analýzu hudebně teoretických jevů demonstrovaných na příkladech vybraných děl autorů hudby 20. století.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Ovládnutí sluchové analýzy hudebního materiálu reflektujícího hudebně-teoretické jevy z oblasti intonace, harmonie, kontrapunktu, rytmu a hudebních forem.

Shrnutí obsahu předmětu:

Notové příklady jsou vybírány z vhodné hudební literatury odpovídající vybranému slohovému období, konkrétnímu autorovi, případně žánru skladeb. Z tohoto materiálu jsou tvořena odpovídající sluchová cvičení.

Tematické okruhy:

Hudba 20. století

Komorní i orchestrální díla, instrumentální i s vokální složkou převážně autorů:

I. Stravinskij, B. Bartók, L. Janáček, J. Suk, B. Martinů, C. Debussy, M. Ravel, Ch. Ives, G. Gershwin, S. Barber, M. Feldman, A. Schönberg, F. Poulenc, H. Krása, P. Haas, L. Fišer, P. Eben

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Editio Supraphon, 1981, 208 s. 02-004-81.

PERLMUTTER, Adam. Perfect pitch method : A musician guide to recognizing pitches by ear. Cheltenham: Hal. Leonard corporation, 2014. 82 s. +. ISBN 978-0-634-09778-2 3 CD.

Sluchová cvičení připravená pedagogem pro prezenční i on-line formu výuky.

Doporučená literatura:

Knihy

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie.Praha: Supraphon, 1972, 304 s. 02-189-72

SPILKA, František. Hudební diktát : metodický návod a výběr příkladů melodických, rytmických a harmonických. 2. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 130 s. : notové ukázky.

SPILKA, František. Sluchová cvičení : příklady a úlohy k prohloubení hudebnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 460 s. : notové ukázky.

Web

Poslechové testy Harvardské univerzity

[online]. Dostupné z: http:// Themusiclab.org

Sluchová cvičení Jacobs Vocal Academy: Ear Training Exercises - Level 1-8

Homepage | Jacobs Vocal Academy. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EazFLAA-Pog&t=219s

Sluchová cvičení připravená pedagogem pro prezenční i on-line formu výuky.

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka získá známku ze zkoušky na základě úspěšně absolvovaného sluchového testu. Test se skládá z diktátu u klavíru (nebo z poslechu připravených příkladů). Obsahuje absolutní tónové výšky, intervaly a vícezvuky. Následuje diktát krátkého hudebního tématu v originální instrumentaci ze záznamu. U obou částí testu se požaduje přesný notový zápis. Výsledek testu musí být vyšší než 75 % z celkového počtu bodů. Bodové hodnocení je stanoveno pro každý test samostatně.

Příprava na test probíhá formou cvičení během každé vyučovací hodiny. Student musí splnit minimálně 60 % docházky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů