Specializovaná sluchová analýza ZT3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSLA3 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí znalost církevních tónin i exotických stupnic při intonaci a sluchové analýze, dále získá zkušenost se septakordy a nónovými akordy. Získá poslechovou i analytickou průpravu na případech hudby zejména období klasicismu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Prohloubení znalostí a získání zkušenosti v oblasti sluchové analýzy na příkladech hudebního materiálu reflektujícího hudebně – teoretické jevy z oblasti intonace, harmonie a rytmu. Výuka probíhá formou cvičení s postupně zvyšující se obtížností.

Notové příklady jsou vybírány z vhodné hudební literatury odpovídající vybranému slohovému období, případně žánru skladeb. Hudba období klasicismu poskytuje velké bohatství příkladů pro sluchové diktáty.

Tematické okruhy:

Církevní tóniny – církevní stupnice

Čtyřzvuky a pětizvuky

Stupnice exotické – stupnice pentatonická, cikánská a celotónová

Hudba období klasicismus

J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Knihy

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. Praha: Supraphon, 1972, 304 s. 02-189-72.

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Editio Supraphon, 1981, 208 s. 02-004-81.

PERLMUTTER, Adam. Perfect pitch method : A musician guide to recognizing pitches by ear. Cheltenham: Hal. Leonard corporation, 2014. 82 s. +. ISBN 978-0-634-09778-2 3 CD.

SPILKA, František. Hudební diktát : metodický návod a výběr příkladů melodických, rytmických a harmonických. 2. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 130 s. : notové ukázky.

SPILKA, František. Sluchová cvičení : příklady a úlohy k prohloubení hudebnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 460 s. : notové ukázky.

Web

Jacobs Vocal Academy. Ear Training Exercises. Level 1-8. [Sluchová cvičení online]

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EazFLAA-Pog&t=219s

Harvard University. The Music Lab. 2019. [Poslechové testy online].

Dostupné z: http://themusiclab.org

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě úspěšně absolvovaného sluchového testu, který se skládá z diktátu u klavíru (nebo z poslechu připravených příkladů) obsahujícího absolutní tónové výšky, intervaly a vícezvuky a diktátu krátkého hudebního tématu ze záznamu s požadavkem přesného notového zápisu. Výsledek textu musí být vyšší než 60 % z celkového počtu bodů. Bodové hodnocení je stanoveno pro každý test samostatně.

Student musí splnit minimálně 60 % docházky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů