Teorie hudební režie 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171THR5 Z 4 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dovede popsat a zevrubně si uvědomuje provázanost hudebně umělecké vize hudebního režiséra s výsledným zpracováním snímku při dodržení zadaných parametrů. Uvědomuje si nutnost důkladně promýšlet a umělecky vyhodnocovat každý krok uplatněný během nahrávacího procesu. Dokáže popsat různé způsoby vedení hudební režie v jednotlivých fázích nahrávacího procesu se zřetelem na typologii nahrávání. Uvědomuje si limitní oblasti hudební režie, které přesahují do kompetencí spojených s funkcí mistra zvuku.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Pomocí teoretického výkladu studenti získají detailní přehled o provedení hudební režie během nahrávacího procesu v kontextu předem vytyčené hudební vize. Student pochopí její význam (hudební vize) a rozsah kompetencí hudební režie, které ji umožňují sledovat od příprav nahrávání, při konfrontaci s reálným provedením hudební interpretace a s vědomým směřováním k jejímu naplnění během postprodukce, zejména střihu. Dovede vnímat limitní oblasti profese hudební režie při týmové spolupráci s mistrem zvuku.

Shrnutí obsahu předmětu:

Pochopení rozsahu významu a hloubky hudebně-technické připravenosti hudebního režiséra na různé typy nahrávání. Předmět teoreticky popisuje způsoby vnímání struktury slyšené hudby pro potřeby live - sluchové analýzy a komunikace během nahrávání s interpretem i členy nahrávacího týmu. Dále rekapituluje a zásadně prohlubuje dosavadní znalosti způsobů vedení nahrávání a souvislosti s následným zpracováním zvukového snímku od formotvorných celků po hudební detail v hudebně-teoretickém významu za pomoci spolehlivě ovládaných softwarových prostředků. Různé přístupy ke zpracování zvukového materiálu představují umělecký výzkum založený na tvůrčím přístupu se zapojením improvizace ve vždy nových situacích.

Tematické okruhy:

Umělecká vize hudební režie

Makro-vize: ladění, hudební tempo, výraz interpretace, charakter a vliv nahrávacího prostoru, vyváženost a barevnost nástrojového obsazení, charakteristika zvukového obrazu

Mikro-vize: agogika, barevnost jednotlivých nástrojů, nástrojových rejstříků, intonace v horizontální i vertikální zvukové struktuře u jednotlivých nástrojů i jejich kombinací

Realizace hudební režie se zřetelem na různé typy nahrávání - live nahrávání s hudební nápovědou, studiový snímek, záznam filmové hudby

Požadavky na spolupráci při postprodukci, obratnost a zručnost při střihu založené na znalosti vývoje technologie záznamu a zpracování zvuku

Přesahy funkce hudební režie a mistra zvuku v nahrávacím týmu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Hudební nahrávky (CD, DVD, LP a současné digitální formáty přístupné on-line).

  1. Klíčové nahrávky české komorní, symfonické a operní hudby (např. Smetana: Má vlast - Talich, Ančerl, Neumann, Smetáček, Bělohlávek, Kubelík atd.)
  2. Významné nahrávky světové hudby (např. historicky poučené snímky světové i české hudební scény ( J. E. Gardiner, V. Lux, M. Štryncl, A.Viktora).

Příslušné notové materiály

Článek z časopisu

STEJSKALOVÁ, Sylva. Hudební režie jako interpretační umění. Opus musicum hudební revue 52, 2020, č.1, s.32-41. ISSN 0862-8505.

Doporučená literatura:

SMEJKALOVÁ, Sylva. Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém nahrávacím procesu. Praha, 2018. 164 stran, obrazové přílohy.

ŠÍP, Ladislav. Nahrávání a reprodukovaná hudba. 1. vyd. Praha: SHV, 1962. 82 s.

ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 92 s. : fotografie.

SMOLKA, Jaroslav. Některé problémy hudební režie in: Hudební rozhledy. Praha: Společnost Hudební rozhledy, 1948-. svazky. 1976/č. 6, str. 275 - 280. ISSN 1805-6482.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režisér jako spolutvůrce trvalého záznamu interpretova výkonu a jiné problémy muzikologické reflexe výkonného umění, Česká a slovenská hudební interpretace po roce 1945 a její ohlas, sborník materiálů z muzikologické konference Janáčkiana VIII, Ostrava 6. a 7.6.1984, Krajské kulturní středikso Ostrava a Slezské muzeum Opava 1985, str. 72 - 80.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režie jako moderní umělecké profese. Gramorevue, 1992/č. 6, str. 5

SMOLKA, Jaroslav. Moderní trvalé zvukové záznamy Smetanovy Vltavy s Českou filharmonií a jejími šéfy, referát na mezinárodní muzikologické konferenci ke 100. výročí České filharmonie 17. - 18.10.1996 v Praze v Rudolfinu, Sborník 100 let České filharmonie. Historie, osobnosti, kontexty, Česká filharmonie, Praha bez letopočtu vydání ( vyšlo 1997 ) a bez ISBN, str. 68 - 84

SMOLKA, Jaroslav. Vzpomínky na spolupráci s Karlem Ančerlem při nahrávání gramofonových snímků České filharmonie, referát na téže muzikologické konferenci 17. a 18.10.1996 v Praze, přetištěno in Opus musicum 28/ 1996, č. 6, str. 283

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka získává zápočet po odevzdání seminární práce v rozsahu 2-4 stran textu. Téma si studenti volí po dohodě s vyučujícím. Předmětem práce je interpretační a zvuková analýza a porovnání zvukových nahrávek významného díla v pozoruhodné interpretaci. Dalším úkolem je odevzdání dvou recenzí na aktuální koncertní dění či aktivity v nahrávacím průmyslu.

Všechny písemné práce musí mít požadovanou formální úpravu a musejí být na odpovídající odborné jazykové úrovni.

Účast na přednáškách je vyžadována minimálně z 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
13:50–14:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:50–14:35 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů