Teorie hudební režie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171THR6 ZK 4 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže hovořit o vybraných nahrávkách, době a místě jejich vzniku, jejích tvůrcích, způsobu zpracování, estetice zvukového obrazu i hudební interpretaci. Orientuje se v různých přístupech předních umělců věnujících se historicky poučené interpretaci a přístupech k estetice zvukového obrazu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je obsáhlá rekapitulace dosud probraných tematických okruhů předmětu za účelem získání komplexního přehledu o dosavadní teorii oboru hudební režie.

Student se seznámí s množstvím významných nahrávek, mapujících historii záznamu zvuku a sledujících významné milníky dějin vývoje záznamové techniky i proměnu estetické kvality zvuku, vývoj hudební interpretace. Osvojí si různé přístupy k historicky poučené interpretaci.

Shrnutí obsahu předmětu:

Detailní prezentace významných nahrávek vede k získání nepostradatelných vědomostí hudebního režiséra. Zvukové snímky v historickém kontextu vývoje interpretace i záznamové technologie představují východisko pro mnoho teoretických otázek týkajících se profese hudební režie, přehled technického vývoje snímání a záznamu zvuku, až po současný stav, měnící se požadavky na hudební režii v tomto kontextu. Samostatný tematický okruh se věnuje historicky poučené interpretaci významných tuzemských i světových souborů.

Tematické okruhy:

25 významných nahrávek z produkce českých i světových vydavatelství

Historicky poučená interpretace českých a zahraničních souborů

Rekapitulace všech tematických okruhů ke státní zkoušce z Teorie hudební režie

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Výběr 25 hudebních nahrávek (převážně současné digitální formáty přístupné on-line).

  1. Klíčové nahrávky české komorní, symfonické a operní hudby
  2. Významné nahrávky světové hudby
  3. Historicky poučená interpretace na nahrávkách českých a světových souborů

Příslušné notové materiály i nahrávky budou specifikovány vyučujícím v průběhu semestru.

Článek z časopisu:

STEJSKALOVÁ, Sylva. Hudební režie jako interpretační umění. Opus musicum hudební revue 52, 2020, č.1, s.32-41. ISSN 0862-8505.

Doporučená literatura:

SMEJKALOVÁ, Sylva. Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém nahrávacím procesu. Praha, 2018. 164 stran, obrazové přílohy.

ŠÍP, Ladislav. Nahrávání a reprodukovaná hudba. 1. vyd. Praha: SHV, 1962. 82 s.

ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 92 s. : fotografie.

SMOLKA, Jaroslav. Některé problémy hudební režie in: Hudební rozhledy. Praha: Společnost Hudební rozhledy, 1948-. svazky. 1976/č. 6, str. 275 - 280. ISSN 1805-6482.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režisér jako spolutvůrce trvalého záznamu interpretova výkonu a jiné problémy muzikologické reflexe výkonného umění, Česká a slovenská hudební interpretace po roce 1945 a její ohlas, sborník materiálů z muzikologické konference Janáčkiana VIII, Ostrava 6. a 7.6.1984, Krajské kulturní středikso Ostrava a Slezské muzeum Opava 1985, str. 72 - 80.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režie jako moderní umělecké profese. Gramorevue, 1992, č. 6, str. 5.

SMOLKA, Jaroslav. Moderní trvalé zvukové záznamy Smetanovy Vltavy s Českou filharmonií a jejími šéfy, referát na mezinárodní muzikologické konferenci ke 100. výročí České filharmonie 17. - 18.10.1996 v Praze v Rudolfinu, Sborník 100 let České filharmonie. Historie, osobnosti, kontexty, Česká filharmonie, Praha bez letopočtu vydání (vyšlo 1997) a bez ISBN, str. 68-84.

SMOLKA, Jaroslav. Vzpomínky na spolupráci s Karlem Ančerlem při nahrávání gramofonových snímků České filharmonie, referát na téže muzikologické konferenci 17. a 18. 10. 1996 v Praze, přetištěno in Opus musicum 28/ 1996, č. 6, str. 283-288, ISSN 00862 - 8505, a v témže sborníku 100 let České filharmonie Historie, osobnosti, kontexty, Česká filharmonie, Praha bez letopočtu vydání (vyšlo 1997) a bez ISBN, str. 125 - 128.

Hodnoticí metody a kritéria

Student skládá zkoušku formou odpovědí na 3 otázky vybrané z tematických okruhů a popíše náhodně vybranou nahrávku ze zadaného seznamu včetně technických údajů a vazbou na dobu vzniku.

Účast na přednáškách je vyžadována minimálně z 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů