Úvod do psychoakustických měření

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UPSM zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky experimentálních akustických a psychoakustických měření. Seznámit s metodami výzkumu, se zásadami publikování výsledků, se základními formami a způsoby získávání experimentálních dat, s možnostmi objektivizace popisu subjektivních vjemů, s měřením fyziologických schopností lidského slyšení, s měřením akustického pole a prostředků pro jeho ovlivnění.

Tematické okruhy:

Provozní, umělecké a vědecké metody získávání poznatků; metodologie výzkumu; výzkumné otázky; výběr metody pro zodpovězení;

Metodologie psychoakustických výzkumů; kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie; fyzikální a psychoakustická měření; typy proměnných; volba strategie;

Výzkumný projekt; zakotvení tématu práce; výzkumné otázky a indikátory; výzkumné hypotézy;

Psychoakustický experiment; poslechové testy; stimuly, respondenti; design testu;

Zpracování výsledků měření; příprava výsledků k publikování; práce s literaturou; jak studovat odborné prameny;

Struktura publikací (technické zprávy, odborné články, absolventské práce); struktura kapitol (abstrakt, úvod, postup, experiment/teorie, výsledky, závěry, literatura);

Citace; odkazy v textu; seznam literatury; formy citací; normy pro citace;

Časté chyby v projektech a publikacích; vědecká a publikační etika;

Exkurze MARC; různé typy akustických měření a prostředky pro ně;

Měření akusticky pohltivých a difúzních materiálů; činitel zvukové pohltivosti akustických obkladů; technická zpráva;

Měření akustická intenzity; technická zpráva;

Signálová analýza v software Adobe Audition;

Výsledky učení

Po absolvování bude student mít základní teoretické znalosti o experimentálních akustických a psychoakustických měřeních, o metodách výzkumu, o základních formách a způsobech získávání experimentálních dat, o možnostech objektivizace popisu subjektivních vjemů a o zásadách publikování výsledků. Dokáže připravit a realizovat základní jednoduchá fyziologická měření vlastností lidského slyšení, měření akustického pole a akustických vlastností povrchů, které jej ovlivňují. Bude schopen využívat tyto experimentální metody ve své zvukové tvorbě.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziky, základní znalosti z předmětu Úvod do akustiky pro hudebníky

Literatura

Doporučená literatura:

HRÁDEK, Tomáš – Tuček, Jan. Katalog akustických prvků. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-316-6.

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 9788073311131.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013, ISBN 9788073312978.

VONDRÁŠEK, Martin a kol. Akustika hudebních prostorů v České republice 1 až 6. Praha: AMU, 2008 až 2015. ISBN 978-80-7331-141-4, ISBN 978-80-7331-160-5, ISBN 978-80-7331-196-4, ISBN 978-80-7331-315-9, ISBN 978-80-7331-288-6, ISBN 978-80-7331-344-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu je nezbytná účast při výuce (min. 60 %) a aktivní zapojení do praktických měřících úloh s prokázáním samostatného publikačního zpracování výsledků.

Poznámka

Výuká probíhá každé pondělí od 14:00 do 14:45

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
14:00–14:45
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–14:45 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů