Úvod do psychoakustických měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UPSM Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování bude student mít základní teoretické znalosti o experimentálních akustických a psychoakustických měřeních, o metodách výzkumu, o základních formách a způsobech získávání experimentálních dat, o možnostech objektivizace popisu subjektivních vjemů a o zásadách publikování výsledků. Dokáže připravit a realizovat základní jednoduchá fyziologická měření vlastností lidského slyšení, měření akustického pole a akustických vlastností povrchů, které jej ovlivňují. Bude schopen využívat tyto experimentální metody ve své zvukové tvorbě.

Forma studia

přednáška, 1 h /týdně

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziky, základní znalosti z předmětu Úvod do akustiky pro hudebníky

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky experimentálních akustických a psychoakustických měření. Seznámit s metodami výzkumu, se zásadami publikování výsledků, se základními formami a způsoby získávání experimentálních dat, s možnostmi objektivizace popisu subjektivních vjemů, s měřením fyziologických schopností lidského slyšení, s měřením akustického pole a prostředků pro jeho ovlivnění.

Tematické okruhy:

Provozní, umělecké a vědecké metody získávání poznatků; metodologie výzkumu; výzkumné otázky; výběr metody pro zodpovězení;

Experiment; prezentace výsledků a publikování; struktura publikací a absolventské práce;

Akustická, fyziologická a psychoakustická měření; percepce; škály objektivních a subjektivních veličin; subjektivnost hodnocení vjemů; faktory ovlivňující sluchový vjem a vícerozměrnost vlastností zvuku;

Systematické chyby při poslechových testech; kategorie odpovědí; slovní hodnocení; příklad poslechového testu;

Subjektivní data a jejich zpracování; objektivizace subjektivních výsledků; příklad zpracování výsledků poslechového testu;

Fyziologická měření: Měření sluchového pole; audiometrie; nadprahová hlasitost; hladiny hlasitosti; realizace praktického akustického experimentu s vyhodnocením;

Exkurze MARC; různé typy akustických měření a prostředky pro ně;

Ovlivnění akustického pole odrazy a vlastními kmity prostoru; impulzová odezva; dozvuk; Schroederova křivka;

Blízké, vzdálené, volné, dozvukové a difúzní pole; poloměr doznívání; EDT; frekvenční závislost doby dozvuku;

Změna akustického pole akustickými obklady; měření akusticky pohltivých a difúzních materiálů; frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti;

Hlukové mapy; měření průzvučnosti; akustická intenzita

Signálová analýza v software Adobe Audition;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

HRÁDEK, Tomáš – Tuček, Jan. Katalog akustických prvků. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-316-6.

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 9788073311131.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013, ISBN 9788073312978.

VONDRÁŠEK, Martin a kol. Akustika hudebních prostorů v České republice 1 až 6. Praha: AMU, 2008 až 2015. ISBN 978-80-7331-141-4, ISBN 978-80-7331-160-5, ISBN 978-80-7331-196-4, ISBN 978-80-7331-315-9, ISBN 978-80-7331-288-6, ISBN 978-80-7331-344-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu je nezbytná účast při výuce (min. 60 %) a aktivní zapojení do praktických měřících úloh s prokázáním samostatného publikačního zpracování výsledků.

Poznámka

Výuká probíhá každé pondělí od 11:45 do 12:30

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů