Bicí nástroje 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173BICI0 zápočet 6 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Daniel MIKOLÁŠEK, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského koncertu a diplomové práce. Předmět úzce souvisí s předmětem Melodické bicí nástroje, a proto je objem repertoáru závislý na individuálním zaměření jednotlivých studentů na konkrétní segment širokého spektra užití bicích nástrojů.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na daný nástroj z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert
  5. Finalizace diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti relevantního reprezentativního repertoáru světového i domácího a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a veřejné prezentaci souvislých hudebních zážitků a interpretací sólových i komorních. Je připraven být sólistou, případně vedoucím skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu. Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl.

Student provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Je připraven pro vstup do profesního života.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

XENAKIS, Iannis. Psappha

KOPETZKI, Eckhard. Canned Heat

CANGELOSI, Casey. Ogre Ballet

GLOBOKAR, Vinko. Toucher

FUKUSHI, Norio. Ground

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.) Docházka min. 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů