Bicí nástroje 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173BICI8 ZK 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Student kontinuálně porovnává vlastní přístupy s nejnovějšími světovými trendy v oblasti techniky hry i v oblasti interpretačního pojetí a dramaturgie koncertů.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj, má precizně zvládnutou úhozovou techniku, kvalitní tónovou kulturu. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. Míra náročnosti je závislá rovněž na individuálním zaměření studenta, tj. je-li pro jeho budoucí profesní směřování zásadnější tento předmět nebo předmět Melodické bicí nástroje. V souvislosti s volbou repertoáru je také vybíráno téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Budování koncertního, případně soutěžního repertoáru sólových skladeb pro bicí nástroje, především pro multipercussion.
  5. Volba tématu diplomové práce

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

XENAKIS, Iannis. Rebons B

XENAKIS, Iannis. Rebons A

CANGELOSI, Casey. Evil Ernie

OTTOMANO, Stefano. Il Giardino del Getsemani

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení známky je rozhodující:

40 % – výkon na ročníkovém koncertě

30 % – výkon u zkoušky

30 % – iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (Hodnotí vyučující). Docházka min. 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů