Dějiny a literatura bicích nástrojů 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLBI4 ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen aktivní tvořivé účasti na interpretaci symfonické hudby z období, kdy party bicích nástrojů doznaly nejprudšího rozvoje uplatnění. Je vybaven znalostí neustále se rozšiřujícího instrumentáře i dobových a lokálních omezení, se kterým museli počítat například čeští autoři v období izolace ČSSR před západním světem.

Má přehled o stěžejních dílech tohoto období, významných i z pohledu využití bicích nástrojů. Zná detailně pro bicí nástroje významnou literaturu období 20. století. Je v kontaktu se soudobou tvorbou.

Je schopen při realizaci bohatých orchestrálních partů uplatnit znalost souvislostí s celkovým směřováním hudby v tomto období. Rovněž tak opačně - na základě praktické zkušenosti s těmito party je dokáže samostatně analyzovat a nacházet společná pravidla pro inspirativní interpretaci.

Student má přehled o širokém spektru nástrojů, které jsou v symfonickém orchestru užívány v hudbě 20. století a v hudbě současné.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V úvodu čtvrtého semestru se předmět věnuje vlivu vojenských hudeb, jejich promítnutí do lidového uplatnění (dechové hudby). Stručně pojednává i o dalších formách lidového umění, o hudbě folklorní.

Těžištěm tohoto semestru je však symfonická hudba 20. a 21. století. Cílem je seznámit studenta s rolí bicích nástrojů v této hudbě.

Pozornost je věnována také fenoménu přehlídkového bubnování - od Basilejských karnevalů po americké „marching bands“ a „drum-lines“.

Rovněž v tomto semestru je předmět výrazně provázán s předmětem Orchestrální party a sóla bicích, navíc i s předmětem Malý buben.

Předmět se souběžně věnuje dvěma oblastem:

A) nástroje - archetypy, vývoj, konstrukce, funkce, uplatnění, příklady literatury s jejich využitím

B) hudební styly, pro ně typické nástroje, kompoziční postupy a interpretační přístupy, autoři, významní interpreti.

Tematické okruhy:

A/ Turecko, vojenské hudby, dechové orchestry, folklorní hudba

  1. století - bicí nástroje v symfonické hudbě

„Marching bands“, „Drum-line“

B/ Malý buben a všechny jeho varianty

Činely, velký buben, nástroje symfonického orchestru II.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BECK, John. Encyclopedia of percussion. 2nd ed. New York: Routledge, c2007. ISBN 9780415971232.

BLADES, James. Percussion instruments and their history. Rev. ed. White Plains, N.Y.: Distributed by Pro/AM Music Resources, 1992. ISBN 978-0933224612.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: František Novák, 1945.

KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. 1. vyd. Praha: Panton, 1983.

Diplomové práce absolventů HAMU a JAMU

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující aktivní přístup během celého semestru, schopnost samostatné práce při vyhledávání zdrojů informací – 40 %.

přednesení referátu s písemnou přípravou v rozsahu min. 2 normostran – téma z okruhu „historie skladeb s užitím bicích nástrojů“ a ověření znalosti probraného učiva za oba semestry formou ústní zkoušky – 60 %.

Účast na výuce minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů