Komorní hra na bicí nástroje 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173KHBN7 Z 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je obeznámen s principy kolektivní interpretace.

Je schopen identifikovat své nedostatky. Má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem před prosazením vlastního názoru. Je schopen sebereflexe, dokáže rozlišit, kdy je případný nesoulad zaviněn jím samým a kdy spoluhráčem. Je otevřený konstruktivní kritice, kterou dokáže zužitkovat ve svůj prospěch.

Dokáže rozpoznat funkci svého partu v dané kompozici v každém příslušném úseku skladby a dokáže ji naplnit.

Je schopen empatického hudebního vnímání.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra na bicí nástroje 7 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení nebo pokračují ve hře v souborech vytvořených během bakalářského studia. Cílem předmětu je kvalitní nastudování komorní skladby s vysokou uměleckou úrovní a výrazovou vyzrálostí. Pozornost je nadále soustředěna na rozvíjení společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemné komunikace, vyváženého zvuku souboru a vytváření společného hudebního pojetí skladby. Je rozvíjeno vnímání spoluinterpretů, dovednost určení, pochopení a realizace funkce vlastního partu v rámci celku. Student získává samostatnost při tvorbě dramaturgie, organizaci zkoušek, hledání výrazových možností a sjednocení souboru.

Tematické okruhy:

  1. Budování koncertního repertoáru od skladeb pro dva hráče až po velké ansámbly bicích nástrojů (6 a více hráčů), principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  2. Pěstování kolektivního ducha tvorby – sjednocení interpretačního záměru, pěstování absolutní preciznosti v souhře, komunikace při hře v komorním souboru, strukturování zkoušek komorního souboru a efektivní strategie jejich vedení
  3. Komorní skladby s výrazným podílem bicích nástrojů – kromě výše uvedeného důraz na vnímání a zohlednění specifik kooperujících nástrojů – dech, ozev, dynamická úroveň, charakter barvy zvuku apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta. Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příkladem možností literatury pro komorní soubory bicích nástrojů nebo souborů s výraznou účastí bicích nástrojů.

Repertoár je vybírán také s ohledem na predispozice jednotlivých studentů a jejich různé osobní specializace v rámci oboru (zaměření na marimbu / vibrafon/ multiperkuse/ nástroje symfonického orchestru atp./.

Pozornost je věnována také požadovanému repertoáru pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni.

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby.

SEJOURNE, Emmanuel. Koncert pro Marimbu (arr. Percussion ensemble)

KOSHINSKI, Gene. Khamsin

SEJOURNE, Emmanuel. Losa

JANÁČEK, Leoš. Symfonieta - Fanfára (úprava pro tympány a 5 marimb)

KOVANDA, Tomáš. Ear of Wheat

STENSGAARD, Kai. Spanish Dance

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. Uspokojivý výkon na zjišťovací zkoušce. Aktivní a vstřícná komunikace v kolektivu souborové hry. Docházka minimálně 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů