Melodické bicí nástroje 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MEBI0 zápočet 6 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Štěpán HON, Daniel MIKOLÁŠEK, Tomáš REINDL, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského magisterského koncertu a diplomové práce. Předmět úzce souvisí s předmětem Bicí nástroje (multipercussion), a proto je objem repertoáru závislý na individuálním zaměření jednotlivých studentů na konkrétní segment širokého spektra užití bicích nástrojů.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na daný nástroj z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert
  5. Finalizace diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti relevantního reprezentativního repertoáru světového i domácího a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a veřejné prezentaci souvislých hudebních zážitků a interpretací sólových i komorních. Je připraven být sólistou, případně vedoucím skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu. Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl.

Student provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Je připraven pro vstup do profesního života.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

MIYOSHI, Akira. Ripple

MIYOSHI, Akira. Torse III

IGNATOWICZ, Anna. Toccata for marimba

BURRITT, Michael. Caritas

HUREL, Philippe. Loops IV

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.) Docházka min. 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů