Melodické bicí nástroje 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MEBI3 zápočet 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Daniel MIKOLÁŠEK, Tomáš REINDL, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejnovějšími technikami hry a interpretačními postupy a přístupy - obor bicí nástroje je velice dynamický, k jeho plné emancipaci došlo až ve 20. století.

Student je veden k získávání přehledu o celosvětovém vývoji, neustále se doplňujícím repertoáru a ke schopnosti sestavit dramaturgii vlastního koncertu.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných během předešlého studia.

Seznamování se s nejnovějšími světovými trendy v oblasti techniky hry i v oblasti interpretačního pojetí a dramaturgie koncertů.

Analýza skladeb, stanovení koncepce nácviku, průběžná kontrola postupu, společné hledání variant pojetí skladby.

Pěstování samostatnosti při zvládání výše uvedených disciplín.

Budování repertoáru sólových skladeb pro melodické bicí nástroje, především pro marimbu a vibrafon. Velká pozornost je věnována interpretaci hudby 20. století, přinášející právě oboru bicích nástrojů kvalitativně zcela nové zvukové možnosti, vyjadřovací prostředky i techniky hry. V neposlední řadě klade hudba 20. století nové nároky na intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci.

Výsledky učení

Student je schopen veřejných sólových i komorních prezentací.

Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Má přehled o nejnovějších prvcích vývoje oboru objevujících se kontinuálně v celosvětovém měřítku a je schopen implemetovat je do svého profesního života.

Je schopen aktivně spolupracovat se skladateli při vzniku nových skladeb pro bicí nástroje.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

ABE, Keiko. Michi Paraphrase

ABE, Keiko. Variations on Dowland`s Lachrimae Pavane

ABE, Keiko. Works for Marimba I

FRIEDMAN, David. Solo Book for Vibes

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Docházka minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů