Melodické bicí nástroje 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MEBI6 Z 4 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent je schopen veřejných sólových i komorních prezentací, ovládá rozsáhlou sumu repertoáru. Je připraven být sólistou, případně vedoucím skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru.

Má komplexní znalost relevantního reprezentativního repertoáru ve svém hudebním oboru, a je schopen vytvářet a poskytovat ucelené hudební zážitky a interpretaci. Je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl.

Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Je schopen uplatnit nabyté zkušenosti v kontextu veřejného kulturního prostředí.

Je připraven pro vstup do profesního života případně k navazujícímu magisterskému studiu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je dosáhnout interpretačního mistrovství na marimbu a vibrafon.

Student je veden k získávání přehledu o celosvětovém vývoji, neustále se doplňujícím repertoáru.

V tomto semestru by měl být završen proces osamostatňování studenta při stanovení koncepce realizace interpretovaného díla a strategie nácviku.

Tematické okruhy:

Seznamování se s nejnovějšími světovými trendy v oblasti techniky hry i v oblasti interpretačního pojetí a dramaturgie koncertů.

Analýza skladeb, stanovení koncepce nácviku, průběžná kontrola postupu, společné hledání variant pojetí skladby.

Pěstování samostatnosti při zvládání výše uvedených disciplín a tvorbě dramaturgie koncertu.

Příprava sólových a komorních skladeb pro absolventský koncert.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

ALBERT, Ludwig. Feel the sunlight

BOBO, Kevin. The Marriage of the Lamb

JOBIM, A. C. Chega De Saudade as performed by Gary Burton

LIN, Chin Cheng. Kaleidoscope

MIKI, Minoru. Time for Marimba

ŽIVKOVIČ, Nebojša Jovan. Ilijas

ŽIVKOVIČ, Nebojša Jovan. Uneven Souls

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů