Příprava magisterské práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173PMP zápočet 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborný dohled nad realizací diplomové práce po stránce obsahové i formální. Vedoucí diplomové práce pomáhají studentům při způsobu zpracování získaných pramenů a literatury, konzultují postup rozpracování tématu do jednotlivých kapitol a práci na jednotlivých částech textu. Nedílnou součástí je sledování dodržování citačních norem a jejich použití v odborném textu, konzultace k tvorbě obrazových a textových příloh. K tomuto tématu studenti také povinně absolvují seminář pořádaný Knihovnou HAMU. Data konání seminářů jsou vypisována pro každý akademický rok zvlášť na stránkách Knihovny HAMU.

Tematické okruhy:

  1. Rozpracování osnovy diplomové práce, tvorba konkrétních kapitol.
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  3. Dodatečný výběr pramenů a literatury podle vývoje práce na daném tématu.
  4. Zapracování připomínek do textu dle instrukcí vedoucího diplomové práce.
  5. Intenzívní práce na tvorbě textu.
  6. Vypracování obrazových a textových příloh práce

Výsledky učení

Student projevuje na vysoké úrovni dovednosti v kritickém myšlení a kritickém uvědomění. Důsledně analyzuje, zkoumá, využívá a kreativně a vhodně reaguje na verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbu, nápady a podněty od ostatních. Je schopen a ochoten komunikovat znalosti a myšlenky i jiným způsobem než notovým zápisem, uměleckým výkonem a/nebo jinými hudebními výstupy (záznamy atd.).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a D. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002.

FREI, Jiří a Soňa LOUDOVÁ. Manuál pro zpracování diplomové práce. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0167-3.

HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.

Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 6., aktualiz. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. ISBN 978-80-7452-106-5.

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

MICHALÍK, Petr, Zdeněk ROUB a Václav VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002.

PLACHETA, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, 2002.

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6.

Internetové zdroje:

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.citace.com

https://www.zotero.org/

Další literaturu a prameny upřesní vyučující na základě tématu diplomové práce studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě:

  1. pravidelných konzultací ke sběru podkladů a postupného předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce a zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí,
  2. absolvování semináře pořádaného Knihovnou HAMU, který se týká citování odborné literatury a pramenů.

Zápočet bude studentovi zapsán vedoucím diplomové práce na základě konzultací a po předložení písemného potvrzení o absolvování semináře.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů