Tympány 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173TM3 Z 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže nacházet vlastní nové cesty k obohacení škály interpretačních možností. Je schopen experimentálního hledání inovativních technik a nových zvukově výrazových prostředků.

Má přehled o významných partech tympánů v symfonické literatuře a dovede je zasadit do kontextu díla, zná dobové konotace včetně dobově podmíněného ideálu zvukových barev, potažmo výběru nástroje vhodného typu a konstrukce a výběru vhodných paliček. Je schopen historicky poučené interpretace.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu ve třetím semestru je pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových okruhů. Pozornost je zaměřena na poučenou interpretaci hudby baroka a klasicismu.

Vybudování reprezentativního repertoáru sólových skladeb pro tympány. Osvojení inovativních přístupů k tvorbě zvuku. Student je veden k seznamování se s nejnovějšími objevy sledováním koncertního dění v tuzemsku i v celém světě, včetně využití internetu.

Tematické okruhy:

Prohlubování techniky hry, technická cvičení pod dohledem. Etudy.

Práce s experimentálními technikami používanými v soudobé hudbě. Ovládnutí práce se zvukem - různé druhy úhozu, výběr paliček, seřízení nástroje.

Nácvik stěžejních orchestrálních partů a sól domácí i světové symfonické a komorní literatury v kontextu zvuku celého orchestru. Poslech příslušných skladeb.

Tympány v období baroka a klasicismu. Specifika hry na přírodní blány.

Rozšiřování repertoáru sólových koncertních skladeb pro tympány. Společné hledání optimálních efektivních metod nácviku skladeb.

Vedení k samostatnosti při hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy:

LEPAK, Alexander. 50 mistrovských etud (výběr)

Orchestrální party:

BEETHOVEN, Ludwig van. Missa Solemnis

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 1, č. 7 a č. 9

JANÁČEK, Leoš. Intráda z Glagolské mše.

MOZART, Wolfgang Amadeus. Operní předehry

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie č. 36 - 41

ORF, Carl. Carmina Burana

Sólové skladby:

BECK, John. Triptych Motiv

CARTER, Elliot. Recitative and Improvization

FIŠER, Luboš. Crux

PALIV, Dobri. Tance

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální docházka 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů