Tympány 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173TM4 ZK 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen veřejných sólových i komorních prezentací, být sólistou, případně vedoucím skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru.

Má komplexní znalost relevantního reprezentativního repertoáru ve svém hudebním oboru, a je schopen vytvářet a poskytovat ucelené hudební zážitky a interpretaci.

Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Má vybudován základní repertoár sólových skladeb pro tympány.

Dovede samostatně analyzovat koncertní skladby a určit charakter jejich interpretace.

Je připraven pro vstup do profesního života případně k navazujícímu magisterskému studiu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu ve čtvrtém semestru je pokračovat v procesu rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Vybudování reprezentativního repertoáru sólových skladeb pro tympány. Osvojení inovativních přístupů k tvorbě zvuku. Student je veden k seznamování se s nejnovějšími objevy sledováním koncertního dění v tuzemsku i v celém světě, včetně využití internetu.

Tematické okruhy:

Prohlubování techniky hry. Etudy.

Práce s experimentálními technikami používanými v soudobé hudbě.

Nácvik stěžejních orchestrálních partů a sól domácí i světové symfonické a komorní literatury v kontextu zvuku celého orchestru. Poslech příslušných skladeb.

Rozšiřování repertoáru sólových koncertních skladeb pro tympány. Společné hledání optimálních efektivních metod nácviku skladeb.

Vedení k samostatnosti při hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy:

HOCHRAINER, Richard. Puaken Etuden 1 - 4

LEPAK, Alexander. 32 sól pro tympány (výběr)

Orchestrální party:

BERLIOZ, Hector. Fantastická symfonie

BERNSTEIN, Leonard. West Side Story - Symfonické tance

JANÁČEK, Leoš. Sinfonietta

JANÁČEK, Leoš. Z mrtvého domu (předehra)

STRAVINSKÝ, Igor. Svěcení jara

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 1

Sólové skladby:

BECK, John. Combinations

BECK, John. Koncert pro tympány a bicí nástroje

KAISER, Leander. Symplegades

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

40 % - výkon na ročníkovém koncertě (hodnotí vyučující)

30 % - výkon u zkoušky (hodnotí vyučující)

30 % - iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující).

Minimální docházka 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů