Dějiny jazzové hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DJHU2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny jazzové hudby 2 se studenti orientují v pojmech souvisejících s historií jazzové hudby od třicátých let 20. století do šedesátých let 20. století. Poznají představitele a styl podle dobových nahrávek, sami kriticky nahlížejí na danou problematiku a dokážou propojit nové poznatky se znalostmi z teorie a dějin jazzové hudby získané v prvním ročníku studia. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, záznamy živých koncertů, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Forma studia

přednáška/

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Korekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4

Obsah kurzu

Předmět Dějiny jazzové hudby 2 seznamuje studenty s milníky historie jazzové hudby. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem, díky nimž jazzová hudba mohla vzniknout a vykrystalizovat do dnešní podoby. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními jazzovými styly a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji jazzu a pomůže jim pochopit probírané učivo v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty Improvizace jazzových nástrojů a Ansámblová hra.

Během semestru jsou studentům zadávány úkoly, během nichž sami vyhledávají z různých zdrojů informace. Vypracování úkolu vyžaduje zapojení vlastního úsudku, neboť řešení nebývá jednoznačné. Následným porovnáním výsledků úkolu konfrontuje student svůj názor s ostatními a probíhá společná diskuze.

Tematické okruhy:

1.BEBOP – vymezení stylu, zasazení do sociálního kontextu, představitelé Ch. Parker, T. Monk, B. Powell, atd.

2.COOL JAZZ – vymezení stylu, zasazení do sociálního kontextu, představitelé L. Tristano, A. Pepper, G. Mulligan, M. Davis ad.

3.HARD BOP – vymezení stylu, zasazení do sociálního kontextu, představitelé H. Silver, A. Blakey, C. Brown atd.

4.MODÁLNÍ JAZZ – vymezení stylu, představitelé M. Davis, B. Evans, atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. ISBN 80-204-0092-3.

GIOIA, Ted. The History of Jazz. New York: Oxford University Press, Inc., 2011. ISBN 978-0-19-539970-7.

SHIPTON, Alyn. A New History of Jazz. The Continuum International Publishing Group Ltd. Revised edition 2008. ISBN 978-0-8264-1789-3.

Doporučená literatura:

GITLER, Ira. Jazz Masters of the Forties. New York: The Macmillan Company, 1966. ISBN 66-17874.

GOLDSHER, Alan. Hard Bop Academy. Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 1966. ISBN 0-634-03793-5.

PAUDRAS, Francis. Dance of the Infidels. A Portrait of Bud Powell. (angl. překlad fr. originálu). New York: Da Capo Press, Inc., 1998. ISBN 0-306-80816-1.

PEPPER, Art & Laurie. Straight Life. The Story of Art Pepper. New York: Da Capo Press, Inc., 1994. ISBN 0-306-80558-8.

RATTENBURY, Ken. Duke Ellington. Jazz Composer. London: Yale University Press, 1990. ISBN 0-300-05507-2.

ROSENTHAL, David H. Hard Bop. New York: Oxford University Press, Inc., 1993. ISBN 0-19-508556-6.

SCHULLER, Gunther. The Swing Era. New York: Oxford University Press, Inc., 1989. ISBN 0-19-507140-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)závěrečný test (teoretická a poslechová část) z probraného učiva – 80% z výsledné známky

2)referát – 20% z výsledné známky

Student přednese referát na téma vztahující se k probíranému učivu. Téma referátu si vybírá student sám, ale musí ho schválit vyučující. Referát reflektuje vhled studenta do konkrétní problematiky, jeho délka je cca 45 minut (včetně hudebních ukázek). Předpokládá se prostudování povinné a doporučené odborné literatury.

Další požadavky na studenta: docházka minimálně 70%

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů