Improvizace jazzových nástrojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJNA2 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si prakticky procvičil jednotlivé základní aspekty jazzové improvizace a je schopen je aplikovat na konkrétní píseň. Student dokáže reflektovat improvizační techniky významných sólistů prostřednictvím transkripcí jejich improvizovaných sól.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 1, Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Improvizace jazzových nástrojů 1, Jazzová teorie 1, Sluchový trénink 1

Korekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Obsah kurzu

Stručná anotace předmětuPředmět Improvizace jazzových nástrojů 2 slouží k pochopení a praktickému procvičení základních pojmů, pojmenovávajících dílčí aspekty jazzové improvizace. Na problematiku probranou v prvním semestru navazují další dva roky studia improvizace. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou improvizací do hloubky a v celé její šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Ansámblová hra, kde je improvizace organickou součástí hudebního výkonu. Problematika jazzové improvizace se také částečně promítá do témat probíraných v předmětu Jazzová teorie. Student si procvičí hru na standardní jazzová témata, blues a rhythm changes a osvojí si improvizační techniky jako používání bebop scales, upper structure triads a chromatic approaches. Osvojí si reharmonizaci pomocí symetrické a alterované stupnice. Praktické použití různých improvizačních technik významnými sólisty si ověří prostřednictvím vlastních transkripcí jejich improvizovaných sól.

Tematické okruhy:

1.BLUES – různé varianty harmonie a reharmonizace, Blues For Alice - kompozice / reharmonizace blues od Charlieho Parkera.

2.RHYTHM CHANGES ¬– poslech skladby I Got Rhythm, objasnění původu formy a návod na pochopení harmonického průběhu. Moderní verze harmonie a její obměny a varianty.

3.TENSIONS, UPPER STRUCTURE TRIADS, BEBOP SCALES, CHROMATIC APPROACHES – bebopové i jiné techniky obohacení melodického improvizačního jazyka.

4.SYMETRIE – symetrická zmenšená stupnice a její praktické využití v improvizaci i kompozici.

5.MODY JAZZ MELODICKÉ A HARMONICKÉ MOLL a jejich použití na příslušné akordy.

6.REHARMONIZACE A ALTERACE DOMINANT – 7 druhů dominant a jim odpovídajících stupnic. Reharmonizace pomocí symetrické a alterované stupnice.

7.PENTATONICKÁ STUPNICE a její použití na jednotlivé typy akordů.

8.TRANSKRIPCE SÓLA – co nejvěrnější reprodukce vybraného improvizovaného sóla význačného sólisty, notový zápis sóla a jeho melodická analýza.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BAKER, David. How to play Bebop. Van Nuys: Alfred Publishing Company Inc., 1987.

CROOK, Hal. How To Improvise. Rottenburg: Advance Music, 1991. ISBN 3-89221-031-4.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

Doporučená literatura:

PARKER, Charlie. Omnibook. New York: Atlantic Music Corp., 1978.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

GERSHWIN, George. I Got Rhythm.

SIMS, Zoot. I Got Rhythm.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má dvě části:

  1. Písemný test, shrnující probranou látku.
  2. Doplňkovou součástí zkoušky je transkripce improvizovaného sóla významného sólisty.

Student musí splnit obě části zkoušky, pro výsledné hodnocení je určující známka z písemného testu.

Další požadavky na studenta: docházka min. 70%

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů