Improvizace jazzových nástrojů 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJNA6 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti umí vytvořit improvizovaný doprovod ke čtenému textu nebo vytvořit improvizovanou skladbu inspirovanou básní. Na základě analýzy kompozicí a improvizací významných soudobých skladatelů a improvizátorů dokáže samostatně a tvořivě zapojit improvizaci v příslušném hudebním kontextu, včetně vlastní autorské tvorby.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Korekvizity: Hra na nástroj 6, Ansámblová hra 6, Rytmický ansámbl 6, Jazzová teorie 6

Obsah kurzu

Tento předmět navazuje na předchozí ročníky studia Improvizace jazzových nástrojů. Student aplikuje získané poznatky a dovednosti ve specifických disciplínách jako jsou improvizace inspirovaná básní nebo improvizovaný doprovod čteného textu. Studenti dále analyzují vybrané soudobé skladby jakéhokoli žánru a vlastní transkripce sól vybraných instrumentalistů. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Ansámblová hra, kde je improvizace organickou součástí hudebního výkonu. Problematika jazzové improvizace se také částečně promítá do témat probíraných v předmětu Jazzová teorie.

Tematické okruhy:

1.HUDBA INSPIROVANÁ BÁSNÍ – minimální kompoziční základ, řízená improvizace

2.HUDBA A TEXT SOUČASNĚ – báseň nebo próza

3.ANALÝZA SOUDOBÝCH SKLADEB DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU – analýza stylu, kořenů, vlivů, improvizační a interpretační techniky vybraných skladeb

4.ANALÝZA TRANSKRIBOVANÉHO SÓLA – každý student vyhotoví transkripci sóla svého oblíbeného sólisty

5.DISKUZE O SOUČASNÝCH TRENDECH V JAZZOVÉ IMPROVIZACI A ZAPOJENÍ IMPROVIZACE V HUDBĚ JINÝCH ŽÁNRŮ – diskuze s poslechem hudebních ukázek a s praktickým procvičením specifických směrů.

Doporučená nebo povinná literatura

BLECKMANN, Theo – KNEEBODY. Twelve Songs by Charles Ives [zvukový záznam na CD]. Munchen: Winter & Winter, 2008.

KALMANOVITCH MANERI DUO. Magic Mountain [zvukový záznam na CD]. New York: Dahabenzapple, 2016.

SWALLOW, Steve. Home [zvukový záznam na CD]. Munchen: ECM Records, 1980.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška spočívá ve vypracování úkolů na specifická zadání:

  1. Melodie zkomponovaná na harmonii standardního jazzového tématu, obsahující osmitaktí ve stylu swingu, bebopu, intervalické a motivické kompozice.
  2. Transkripce sóla nahraného po roce 1965 hráčem narozeným po roce 1932.

Ke splnění zkoušky je třeba odevzdat oba úkoly a hodnocení žádného z nich nesmí být nižší než E.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů